Copenhagen School of Design and Technology

da

Videoproduktion (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Videoproduction (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944147
Fag- /modulansvarlig
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Formål

  Formålet med modulet er at give den studerende værktøjer, til at udarbejde video som kommunikationsmiddel for at nå en specifik målgruppe. Modulet fokuserer på, at den studerende opnår færdigheder og kompetencer indenfor videoproduktion, herunder både narrative virkemidler samt tekniske programmer og teknikker. Den studerende vil derudover få viden om video som virkemiddel på forskellige digitale medier, content marketing, forskellige visuelle udtryk og effekter samt kreativ ideudvikling.

  Viden

  ● Teknologi
  ● Formidling og retorik
  ● Designteori og semiotik
  ● Grafisk design

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  ● behandle, transformere og formidle viden visuelt
  ● anvende innovative metoder til problemløsning
  ● anvende konceptuelle og kommercielle metoder
  ● anvende kommunikationsværktøjer til formidling af virksomhedens brand

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  ● selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde strategisk og innovativt
  ● håndtere udviklingsorienterede opgaver indenfor design og idegenerering
  ● kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand
  ● håndtere udvikling og implementering af virksomheders identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder
  ● håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen består af forelæsninger, praktiske øvelser og feedback på den studerendes egne produktioner.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal være tilmeldt et af flg. specialeretninger på professionsbachelor i Design & Business for at kunne vælge dette valgfagsmodul:
  • Brand Design (DA)
  • Communication Design & Media (DA)

  Erfaring med videoproduktion er ikke en forudsætning for at deltage.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal medbringe en computer, der er i stand til at køre et simpelt redigeringsprogram, som vil blive installeret på modulet.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven tager udgangspunkt i en konkrete opgaver inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den skriftlige prøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i ét eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter for PBA Design & Business ved modulets start.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 20 minutter, hvoraf 5 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 5 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.

  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter for PBA i Design og Business ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet.
  Syge-/omprøve
  Omprøve består af en individuel skriftlige prøve med én intern bedømmer.
  Omprøvens omfang udgør 8 normalsider +/- 10 %, samt en dokumentation af proces med en række praktisk dokumenterede forsøg og et produkt.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Bliver offentliggjort ved modulets start
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Videoproduktion (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, gruppearbejde, klasseundervisning, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.