Copenhagen School of Design and Technology

da

PR og kommunikation i den bæredygtige modevirksomhed (DA)

2019/2020
Engelsk titel
PR and Communication in a Sustainable Fashion Company (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944149
Fag- /modulansvarlig
Helene Niclasen Jeune
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Formål

  Valgfaget vil tage udgangspunkt i at forstå modevirksomhedernes mulighedsrum og dilemmaer i arbejdet med bæredygtighed i hele værdikæden. Vi vil gennem virksomhedsbesøg og best cases analysere os frem til, hvad der virker i forhold til bæredygtig kommunikation og PR og hvad der ikke er hensigtsmæssig for at virke troværdig.

  De studerende kommer til at arbejde med en kommunikations og PR strategi og derfra udvikle et pressekit og relevant kommunikationsmateriale, der skal styrke virksomhedens synlighed og troværdighed som en ansvarlig og bæredygtig aktør i modebranchen. Vi vil samarbejde med en specifik modevirksomhed og arbejde med virksomhedens kernebudskab og storytelling og implementeringen af dette i en overordnet kommunikations og PR strategi. Der vil sættes fokus på både traditionelle og utraditionelle medier.

  De studerende vil derudover undersøge målgruppens værdier og holdninger til bæredygtighed, samt målgruppens medievaner både online og i feltet. Kommunikation og PR materiale vil udvikles i forhold til disse indsigter. Endeligt vil strategien og relevant kommunikationsmateriale blive præsenteret for den virksomhed, der arbejdes med.

  Viden

  ● Etik og bæredygtighed
  ● Strategisk planlægning
  ● Strategisk marketing
  ● Formidling og retorik
  ● Forretningsforståelse

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  ● formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og interkulturelt på en velargumenteret og dokumenteret måde inden for design, livsstils- og innovationsbranchen
  ● anvende antropologisk metode til indsamling af relevante data
  ● formidle skriftligt og mundtligt om trend, mode og livsstil
  ● identificere og vurdere tendenser og fænomener i forhold til trend- og samfundsteori, samt historisk kontekst
  ● anvende analyseredskaber til at identificere relationer mellem brand og kunde

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  ● selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde strategisk og innovativt.
  ● håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi
  ● kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand
  ● håndtere forretningsorienteret løsning af komplekse problemstillinger

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der arbejdes med en blanding af forelæsninger, workshops og virksomhedsbesøg. De studerende arbejder i grupper og individuelt.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal være tilmeldt et af flg. specialeretninger på professionsbachelor i Design & Business for at kunne vælge dette valgfags modul:

  • Sustainable Fashion
  • Fashion Management
  • Brand Design (DA)
  • Communication Design & Media (DA)

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven tager udgangspunkt i en konkrete opgaver inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den skriftlige prøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i ét eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter for PBA Design & Business ved modulets start.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 20 minutter, hvoraf 5 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 5 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.

  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter for PBA i Design og Business ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet.
  Syge-/omprøve
  Omprøve består af en individuel skriftlige prøve med én intern bedømmer.
  Omprøvens omfang udgør 8 normalsider +/- 10 %, samt en dokumentation af proces med en række praktisk dokumenterede forsøg og et produkt.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Fletcher, K 2015. Routhledge Handbook of Sustainability in Fashion. Routhledge International Handbook.

  Kryger, H et al. 2012. Guidelines 2, A Handbook on Sustainability in Fashion. Sustainable Solution Design Association, SSDA.

  Guldbrandsen, I 2016. Strategizing Communication, Theory and Practice. Samfundslitteratur

  Scott, D 2015. The new rules of Marketing and PR, how to use social media, online video, mobile applications, blogs, new releases, and viral marketing to reach buyers directly. John Wiley & Sons.

  Fog, K et al 2010. Storytelling - branding in practice. Heidelberg - Springer.
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget PR og kommunikation i den bæredygtige modevirksomhed (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, klasseundervisning, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.