Københavns Erhvervsakademi

en

Design & Business 2 - Fra ide til koncept (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Design & Business 2 - From idea to concept (EN)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944152
Fag- /modulansvarlig
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
Trine Bekkersgaard Stark
Mette Kocmick
Marie-Louise Lynge Jensen
Stine Grell Behrendtzen
Jeremy Walton
Tina Hjort Jensen
 • Indhold og læringsmål

  Formålet med dette modul er at give den studerende et indgående kendskab til, hvordan man kan arbejde strategisk med design for at skabe forretningsmæssig værdi i et eller flere led af værdikæden og dermed styrke en virksomhed eller organisation. Bæredygtighed er gennemgående for modulet, både set i et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv.

  De studerende får viden, færdigheder og kompetencer til at identificere og analysere en given virksomheds eller organisations forretningsmæssige udfordringer. De studerende bliver introduceret til, hvordan man kan udvikle en virksomheds- eller organisations interne ressourcer og produkter, så de kan tilføre værdi til virksomheden eller organisationen, samt dens kunder eller brugere, under hensyntagen til omverdensforhold. Til slut skal de studerende i grupper udvikle et strategisk- og brugerorienteret design koncept.

  Viden

  ● Design
  ● Kulturelle og interkulturelle forhold
  ● Værdikæden og relevante teorier og metoder
  ● Kan reflektere over samt argumentere for disse.

  Færdigheder

  ● Vurdere og anvende designmetoder i forbindelse med problemløsning
  ● Anvende design i forbindelse med markedsudvikling,
  ● Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for værdikæden
  ● Anvende videnskabelige metoder og teorier i forbindelse med research, analyse og faglig fordybelse

  Kompetencer

  ● Indgå i faglige og tværfaglige samarbejder indenfor alle felter af værdikæden
  ● Håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for erhvervet
  ● Håndtere kommunikation og innovation af ideer i forretningsmæssige sammenhænge

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen vil variere mellem forelæsninger, gæsteforelæsninger, videooplæg/podcasts, workshops, øvelser og vejledning. De studerende vil arbejde i grupper af 5-6 personer.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal medbringe computer, tegneredskaber og papir/notesbog

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for indstilling til prøven er, at den studerende har afleveret de bundne forudsætninger på Design og Business Modul 1.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøven vægter 70% af den samlede karakter for Design & Business-modulet - 1. semester
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Den studerende skal udarbejde en individuel skriftlig hjemmeopgave, hvor viden, færdigheder og kompetencer inden for kerneområderne design, business, sociologi, metode og vidensteori, som den studerende har tilegnet sig fra Design og Business modul 1 og 2, skal bringes i spil.

  En casebaseret opgavebeskrivelse bliver frigivet i slutningen af Design og Business Modul 2, hvorefter den studerende har fem dage til at udarbejde den skriftlige besvarelse.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er 5 normalsider (+/- 10%).

  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  På opgavens forside skal titel, den studerendes navn, klasse, dato og antal anslag fremgå.

  Definition of a standard page
  A standard page is equivalent to 2,400 characters, including spaces. Footnotes excepted, the front page, declaration of confidentiality/statement of truth, executive summary, table of contents, list of references and appendices are not included in the scope of the paper. Photos, illustrations and figures are not included either.

  Applied reference system
  List of references, references cited and quotes must be handled in accordance with the Harvard Referencing System.

  Appendices
  Appendices must be placed after the reference list and should only be included if the student refers to them in the paper. An appendix is materials the student makes available to the reader, the full text of which does not belong in the paper. Appendices may take the form of interview transcripts, questionnaires, statistical summaries, documents that are not readily available, etc. Any appendix must carry an appendix number, headline, explanatory text and references, if any. In case of more appendices, the student is required to make an appendix overview. Each appendix must have its own page.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  Den studerende har fem dage til at forberede den skriftlige hjemmeopgave.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende skal med denne prøve demonstrere evnen til at udvælge, anvende og reflektere over relevante metoder og teorier i forhold til den givne problemstilling. De specifikke læringsmål er:

  Læringsmål - Viden
  Den studerende har viden om:
  ●design
  ●trend
  ●kulturelle og interkulturelle forhold
  ●værdikæden og
  ●relevante teorier og metoder og kan reflektere over samt argumentere for disse.

  Læringsmål - Færdigheder
  Den studerende kan:
  ●vurdere og anvende designmetoder i forbindelse med problemløsning,
  ●formidle faglige problemstillinger i forskellige kulturelle og interkulturelle sammenhænge,
  ●anvende design i forbindelse med markedsudvikling,
  ●vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for værdikæden
  ●anvende videnskabelige metoder og teorier i forbindelse med research, analyse og faglig fordybelse.

  Læringsmål - Kompetencer
  Den studerende kan:
  ●indgå i faglige og tværfaglige samarbejder indenfor alle felter af værdikæden
  ●håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for erhvervet
  ●håndtere kommunikation og innovation af ideer i forretningsmæssige sammenhænge.

  Stave- og formuleringsevne
  Stave- og formuleringsevnen indgår i bedømmelsen af skriftlige opgaver. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold, inklusiv stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af Design og Business Modul 2. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af den skriftlige individuelle opgave findes på Fronter.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Pensumliste bliver tilgængelig for den studerende ved studiestart.
47
timer undervisning
90
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design & Business 2 - Fra ide til koncept (EN) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: virksomhedssamarbejde, eksterne forelæsninger, gruppearbejde, interne forelæsninger, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, prøve, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.