Copenhagen School of Design and Technology

da

Modens ressourceparadigme 2 (DA)

2018/2019
Specialeretning: Sustainable Fashion
Engelsk titel
Moden's resource paradigm 2 (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944213
Fag- /modulansvarlig
Tina Hjort Jensen
Sofie Edvard Nielsen
Susanne Guldager Johnsen
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Indhold og læringsmål

  På Modulet MODENS RESSOURCE PARADIGME // Del 2 arbejdes der metodisk, praktisk, kreativt og eksperimenterende med udvikling af produktløsninger, produktionsmetoder, processer, systemer samt formidling. Dette udvikles ud fra koncept og design brief fra MODENS RESSOURCE
  PARADIGME // Del 1.

  Der arbejdes individuelt designprocesser herunder 2D og 3D skitsering, samt brugerundersøgelser med udgangspunkt i koncept og design brief. Der arbejdes med konstruktion, prototyping og iscenesættelse. Herudover er der fokus på professionel præsentation af ide, koncept og løsninger samt argumentation for valg og fravalg. Der vil også være stor fokus på den studerendes process og registrering af denne under hele modulet.

  Den studerende vil i dette modul opnå viden, færdigheder og kompetencer til at gennemføre en bæredygtig designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt med produktløsninger, produktionsmetoder, processer og systemer samt formidling af dette til brugeren.

  Som en del af modulet afleverer og præsenterer den studerende definerede delopgaver.

  Sideløbende arbejder den studerende et sy/konstruktions toolkit // Del 2. Her vil der også sideløbende med undervisningen være delafleveringer.

  Viden

  ● konceptudvikling
  ● æstetik og designteori
  ● materialer
  ● semiotik
  ● præsentation
  ● argumentationsstrategi

  Færdigheder

  ● reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder
  ● gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt
  ● vurdere, udvælge og argumentere for materialevalg i forhold til design
  ● udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter
  ● kommunikere globalt vedrørende produkt- og konceptrelaterede emner.
  ● anvende visuel kommunikation til at understøtte produkt/koncept
  ● analysere og vurdere aktuelle branche- og markedsforhold og tilrettelægge designudviklingen med hensyntagen hertil

  Kompetencer

  ● tage ansvar for og selvstændigt varetage en design- og produktudviklingsproces
  ● arbejde analyserende og reflekterende med design og målrette dette mod koncept, virksomhed
  eller organisation
  ● præsentere design/koncept og argumentere for til- og fravalg med strategisk tilgang

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Modens Ressource Paradigme // Del 1

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Oplyses på fronter

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er knyttet 3 bundne forudsætninger til Specialemodul 3

  Det er et forudsætningskrav, at den studerende ved modulets afslutning afleverer produkt løsning (1) som evalueres sammen med underviser i plenum. Hvis den studerende ikke deltager til den afsluttende mundtlige præsentation skal den studerende aflevere en skriftlig/ visuel afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.

  Derudover er det et forudsætningskrav, at den studerende ved modulets afslutning afleverer en process bog (2) som evalueres sammen med underviser i plenum. Hvis den studerende ikke deltager til den afsluttende mundtlige præsentation skal den studerende aflevere en skriftlig/ visuel afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.

  Slutteligt er det et forudsætningskrav at den studerende ved modulets afslutning afleverer Sy/konstruktions toolkit // Del 2 (3) som evalueres af underviser afleveres med kommentarer. Der er ingen erstatningsopgave til dette toolkit, men det er en forudsætning for næste modul.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion har tillige viden om
  1) designprocessen,
  2) trend og sociologi,
  3) etik og miljø,
  4) konceptudvikling,
  5) visuel kommunikation og
  6) branche og virksomheder.
  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion kan tillige
  1) gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt,
  2) vurdere og begrunde valg af materiale og design,
  3) anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept,
  4) vurdere og omsætte trends samt målrette designs mod virksomhedens identitet,
  5) anvende trend- og markedsanalyse til design og produktudvikling,
  6) formidle globalt om produkt- og konceptrelaterede emner og
  7) udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion kan tillige
  1) selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,
  3) identificere forbrugeres behov og omsætte disse til innovative løsninger og
  4) identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Oplyses på fronter før modulets start
47
timer undervisning
90
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Modens ressourceparadigme 2 (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder, klasseundervisning, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.