Copenhagen School of Design and Technology

da

Sustainable fashion company - Sri Lanka (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Sustainable Fashion Company - Sri Lanka (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944236
Fag- /modulansvarlig
Tina Hjort Jensen
Berit Konstante Nissen
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål

  Dette valgfag opstartes med en online/ digtal workshop på KEA Campus sammen med Studerende fra Academy of Design (AOD) på Sri Lanka, efterfulgt af en research og arbejdsrejse til en destination i Asien. Kurset vil være centreret omkring et tværkulturelt projekt med fokus på research, samarbejde, socialt iværksætteri, bæredygtig produktudvikling og kommunikation.

  Modulets fokus er at arbejde med forretningsmodeller, designløsninger, storytelling og kommunikation, hvor værdiskabelse og den gode relation gennem værdikæden driver den kreative proces, produktudvikling og kommunikation. De studerende på KEA vil arbejde sammen i et internationalt, tværkulturelt og tværfagligt projektforløb mellem forskellige specialer og studerende fra AOD i henhold til design og business i udviklingen af et bæredygtigt koncept / forretningsmodel.

  Den studerende vil arbejde i grupper med udvikling og produktion af kollektion, produkter og kommunikation til en udvalgt målgruppe på baggrund af research og håndværks mulighederne i Sri Lanka. Derudover arbejdes der med storytelling af konceptet til brugeren.

  Viden

  ● designprocessen
  ● trend og sociologi
  ● etik og miljø
  ● konceptudvikling
  ● kommunikation og produktkendskab
  ● antropologisk metode
  ● projektledelse
  ● identitet og forretningsforståelse

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  ● udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter
  ● vurdere materialers betydning for et produkt
  ● vurdere og produktudvikle et designoplæg
  ● anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept
  ● formidle globalt om produktrelaterede emner
  ● identificere og vurdere mulige partnerskaber i værdikæden
  ● formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere
  ● anvende antropologisk metode til indsamling af relevante data
  ● udarbejde designbriefs på baggrund af research og databearbejdning
  ● anvende innovative metoder til problemløsning
  ● anvende kommunikationsværktøjer til formidling af virksomhedens brand

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  ● selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces
  ● identificere forbrugeres behov og omsætte disse til innovative løsninger
  ● identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer
  ● selvstændigt håndtere og indgå i tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden i overensstemmelse med professionens etik
  ● kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand
  ● håndtere planlægning og udførelse af projekter

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Modulet består af projektsamarbejde, oplæg samt research og arbejdsrejse til en destination i asien; indeholdende feltarbejde, besøg hos virksomheder og organisationer.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal være tilmeldt et af flg. specialeretninger på professionsbachelor i Design & Business for at kunne vælge dette valgfags modul:
  • Sustainable Fashion
  • Pattern Design
  • Fashion Management
  • Brand Design (DA)
  • Communication Design & Media (DA)

  Det er vigtigt at have et åbent mindset for at kunne engagere sig i en anden kulturel kontekst og have bevidsthed om forskelle i levestandarder.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal påregne udgifter til rejse, hotel og leveomkostninger på destination - Rejsens varighed vil være omkring 10-14 dage. Derudover vil der være udgifter til vacciner og visum.

  Estimeret beløb til fly, hotel, transport, vacciner og visum – 10.000 dkr

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven tager udgangspunkt i en konkrete opgaver inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den skriftlige prøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i ét eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter for PBA Design & Business ved modulets start.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 20 minutter, hvoraf 5 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 5 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.

  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter for PBA i Design og Business ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet.
  Syge-/omprøve
  Omprøve består af en individuel skriftlige prøve med én intern bedømmer.
  Omprøvens omfang udgør 8 normalsider +/- 10 %, samt en dokumentation af proces med en række praktisk dokumenterede forsøg og et produkt.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Bliver offentliggjort ved modulets start
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Sustainable fashion company - Sri Lanka (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning, ekskusioner, virksomhedsbesøg, eksterne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.