Copenhagen School of Design and Technology

da

Crash cource in the future of materials and design (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Crash Cource in the Future of Materials and Design (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944247
Fag- /modulansvarlig
Mette Bak-Andersen
Mette Marko
Anke Pasold
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Formål

  Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig viden og færdigheder til at navigere i fremtidens materialer og de dertil knyttede nye tilgange til design af den fysiske verden på tværs af forskellige fagområder og teknologier.

  I en eksperimenterende tilgang præsenteres og udforskes fremgangsmåder til udvikling og implementering af nye bæredygtige materialer til produkter der forholder sig til spørgsmål om ressourcemangel og cirkulær økonomi og processer der udfordrer vores hidtil anvendte designprocesser.

  Viden

  ● Form, funktionalitet og materialer.
  ● Etik og miljø.
  ● Designproces.
  ● Konceptudvikling.
  ● Udarbejdelse af dokumentation.
  ● Professionens praksis inden for produktudvikling.
  ● Trend og sociologi.

  Færdigheder

  ● Vurdere og begrunde valg af materiale og design.
  ● Vurdere og begrunde anvendelse af alternative materialer.
  ● Vurdere materialers betydning for et produkt.
  ● Vurdere anvendelsesmuligheder af relevante it-værktøjer og styringssystemer.
  ● Udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter.
  ● Gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt.

  Kompetencer

  ● Selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces.
  ● Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering.
  ● Selvstændigt håndtere og indgå i tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden i overensstemmelse med professionens etik.
  ● Identificere egne udviklings- og læringsbehov i forhold til professionen og udbygge egen viden og færdigheder.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen foregår som oplæg, hands-on afprøvninger og eksperimenter, projekt-/gruppearbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal være tilmeldt et af flg. specialeretninger på professionsbachelor i Design & Business for at kunne vælge dette valgfags modul:
  • Sustainable Fashion
  • Pattern Design
  • Fashion Management

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Skitsering og konstruktion redskaber.
  Liste uploades på fronter.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven tager udgangspunkt i en konkrete opgaver inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den skriftlige prøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i ét eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter for PBA Design & Business ved modulets start.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 20 minutter, hvoraf 5 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 5 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.

  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter for PBA i Design og Business ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet.
  Syge-/omprøve
  Omprøve består af en individuel skriftlige prøve med én intern bedømmer.
  Omprøvens omfang udgør 8 normalsider +/- 10 %, samt en dokumentation af proces med en række praktisk dokumenterede forsøg og et produkt.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Bliver offentliggjort ved modulets start.
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Crash cource in the future of materials and design (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.