Copenhagen School of Design and Technology

da

Iværksætteri (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Entrepreneurship (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944248
Fag- /modulansvarlig
Jesper Lee Jyderup
Jeremy Walton
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål

  Valgfaget introducerer til en grundlæggende forståelse af iværksætteri og iværksætterprocesser ud fra nyere teoretiske tilgange, der vægter uforudsigelighed, prototyping og eksperimenter som definerende træk. Sådanne tilgange forholder sig skeptisk over for færdigopskrifter til iværksætteri, der netop karakteriseres ved at udvikle sig under stor usikkerhed. Derfor arbejder vi på valgfaget med prototyping som iværksætteriets essentielle praksisform.

  Vi vil beskæftige os med forskellige tilgange til prototyping, forretningsmodelsudvikling, projektledelse og kommercialisering, samtidig med at den studerende skal udvikle en attraktiv løsning og sandsynliggøre en potentiel iværksættervirksomhed, som kan eksekvere og levere løsningen til et marked.

  Den studerende skal forvente at få travlt og indgå i et fællesskab, hvor vi hjælper og motiverer hinanden gennem de mange problemstillinger, som personer, der vil gøre en forskel, uvilkårligt møder undervejs. Valgfaget kan både tages af studerende, som allerede har en virksomhed, og af studerende, som endnu ikke har en idé. Det vigtigste er, at man har mod på at arbejde både systematisk og improviserende – uden en fast opskrift ved sin side.

  Viden

  Den studerende opnår viden om:
  ● Innovationsprocesser
  ● Konceptudvikling
  ● Projektledelse
  ● Forretningsforståelse.

  Færdigheder

  Den studerende opnår færdigheder i at:
  ● gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt
  ● udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter
  ● anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept.

  Kompetencer

  Den studerende opnår kompetencer i at:
  ● identificere forbrugeres behov og omsætte disse til innovative løsninger
  ● håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering
  ● selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces
  ● håndtere forretningsorienteret løsning af komplekse problemstillinger.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Valgfaget består af projektarbejde, forelæsninger, øvelser samt feltarbejde. Projektarbejdet kan gennemføres i selvvalgte grupper eller individuelt.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal være tilmeldt et af følgende specialeretninger på professionsbachelor i Design & Business for at kunne vælge dette valgfags modul:
  • Sustainable Fashion
  • Fashion Management
  • Brand Design (DA)
  • Communication Design & Media (DA)

  Det forventes, at den studerende har gennemført introduktionskurset til Makerlab.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Skitsering og konstruktion redskaber.
  Liste uploades på fronter.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven tager udgangspunkt i en konkrete opgaver inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den skriftlige prøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i ét eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter for PBA Design & Business ved modulets start.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 20 minutter, hvoraf 5 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 5 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.

  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter for PBA i Design og Business ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet.
  Syge-/omprøve
  Omprøve består af en individuel skriftlige prøve med én intern bedømmer.
  Omprøvens omfang udgør 8 normalsider +/- 10 %, samt en dokumentation af proces med en række praktisk dokumenterede forsøg og et produkt.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Bliver offentliggjort ved modulets start.
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Iværksætteri (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.