Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9944301
Fag- /modulansvarlig
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål
  Viden

  Den studerende har viden om:
  - fagområdets praksis og anvendte teorier og metoder
  - den studerendes bundne studieretning/speciale i relation til praktikvirksomhedens identitet og praksis.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - researche og identificere relevant viden til i forbindelse med opgaveløsning i tilknytning til virksomheden
  - demonstrere analytisk evne ved opgaveløsning
  - kan vælge mellem og argumentere for forskellige løsningsalternativer med relation til praksis.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - arbejde innovativt og nyskabende
  - indgå i tværfaglige samarbejder både nationalt og internationalt
  - håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i relation til en konkret problemstilling
  - identificere egne læringsbehov i forhold til en konkret problemstilling.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Ifm. praktik modtager vejledning fra din praktikvejleder
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for at gå til prøven er, at den studerende har gennemført et godkendt praktikophold. Praktikopholdet skal i timetal svare til i alt 10 ugers fuldtidsbeskæftigelse samlet eller fordelt over praktikperioden. Forud for praktikforløbet skal den studerende og praktikstedet indgå en skriftlig praktikaftale om praktikopholdets faglige arbejdsindhold. Den indgåede praktikaftale skal godkendes af en faglig vejleder eller en person, som institutionen har givet bemyndigelse hertil. Den godkendte praktikaftale skal vedlægges som bilag til den skriftlige hjemmeopgave.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Den skriftlige hjemmeopgave består i en sammenhængende redegørelse, analyse og refleksion over en praktikrelateret problemstilling og dens opgaveløsning med særligt fokus på den studerendes rolle i og faglige bidrag til opgaveløsningen.
  Formkrav
  10 normalsider (+/- 10 %).

  Opgavens opbygning består af:
  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemfelt
  ● Problemformulering
  ● Teori og metode
  ● Afgrænsning
  ● Analyse og refleksion
  ● Konklusion
  ● Perspektivering
  ● Litteraturliste
  ● Bilag

  Om opgavens opbygning
  Indledningen bør kort introducere praktikpladsen og den studerendes arbejdsmæssige funktion(er), mens problemfeltet skal indkredse og fagligt motivere en problemformulering.

  Herefter beskrives den fagrelevante problemformulering, som den studerende vil analysere og løse igennem praktikrapporten. Problemformuleringen skal relatere sig til én eller flere opgaveløsninger, som den studerende har haft erfaring med i løbet af praktikopholdet.

  I opgaven skal den studerende også præsentere den eller de teorier og metoder, som den studerende anvender i opgaven til at analysere, forstå og løse problemformuleringen med.

  I afgrænsningen angives, hvad den studerende har fravalgt at gøre i opgaven, og hvorfor der er foretaget disse fravalg, selvom det kunne have været indlysende relevant at inddrage.

  Dernæst skal den studerende beskrive, analysere og reflektere over problemformuleringen. Den studerende skal også beskrive, analysere og reflektere over den fagrelevante opgaveløsning.

  Opgaven afrundes med en samlet konklusion på analyser og centrale argumenter i forhold til problemformuleringen samt en perspektivering over, hvordan den studerendes faglige kompetencer har udfoldet sig i praksis.

  Anvendt referencesystem
  Referenceliste, kildehenvisninger og citatangivelser skal håndteres efter Harvard Referencing System.

  Bilag
  Bilag placeres efter referencelisten og skal kun medtages, hvis den studerende henviser til det i opgaven.

  Et bilag er materialer, som den studerende stiller til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme i sit fulde uddrag i opgaven. Bilag kan være - men er ikke begrænset til - interviewudskrifter, spørgeskemaer, statistiske oversigter, svært tilgængelige dokumenter, m.m.

  Et bilag skal påføres bilagsnummer, overskrift, forklarende tekst og eventuelt referencer.

  Ved flere bilag skal den studerende lave en bilagsoversigt. Hvert nyt bilag starter på en ny side.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende skal med praktikprøven demonstrere evnen til at analysere og reflektere over sit praktikforløb under følgende læringsmål for viden, færdigheder og kompetencer:

  Læringsmål – Viden:
  Den studerende har viden om:
  - fagområdets praksis og anvendte teorier og metoder
  - den studerendes bundne studieretning/speciale i relation til praktikvirksomhedens identitet og praksis.

  Læringsmål – Færdigheder:
  Den studerende kan:
  - researche og identificere relevant viden til i forbindelse med opgaveløsning i tilknytning til virksomheden
  - demonstrere analytisk evne ved opgaveløsning
  - kan vælge mellem og argumentere for forskellige løsningsalternativer med relation til praksis.

  Læringsmål – Kompetencer:
  Den studerende kan:
  - arbejde innovativt og nyskabende
  - indgå i tværfaglige samarbejder både nationalt og internationalt
  - håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i relation til en konkret problemstilling
  - identificere egne læringsbehov i forhold til en konkret problemstilling.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved praktikkens afslutning. Nærmere oplysninger om tidsfrist, afleveringsprocedure og øvrige regler for prøveaflevering offentliggøres på Fronter.
4
timers vejledning
407
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 4 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: ansøgningsskrivning til potentielle praktikvirksomheder, branche research, evaluering af praktikken, logbog, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, opsøgende dialog med virksomheder, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed, udarbejdelse og godkendelse af praktikkontrakt.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.