Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9944301
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Formålet med praktikforløbet er at forene studiets teori og metode med den praksis som udøves i en virksomhed. Praktikforløbet skal kvalificere den studerende til at analysere, vurdere, planlægge og gennemføre projekter med udgangspunkt i praksisnære problemstillinger.

  Viden

  Den studerende:
  Skal have viden om erhvervets og fagområdets praksis og anvendt teori og metode samt kunne reflektere over deres anvendelsesmuligheder i praktikvirksomhedens praksis.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Skal kunne anvende et eller flere fagområders metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til opgaveløsning i praktikvirksomheden.
  - Skal kunne researche og identificere relevant viden i forbindelse med opgaveløsning i praktikvirksomheden
  - Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
  - Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til virksomheden og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i relation til konkrete problemstillinger i praktikvirksomheden
  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en innovativ og professionel tilgang
  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forhold til opgaver i praktikvirksomheden.

 • Undervisningsform
  Du modtager vejledning fra din praktikvejleder
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for at gå til prøven er, at den studerende har gennemført et godkendt praktikophold. På KEA er det en regel at den studerende skal have deltaget i mindst 80% af deres praktik for at være indstillet til eksamen. Praktikopholdet skal i timetal svare til i alt 10 ugers fuldtidsbeskæftigelse samlet eller fordelt over praktikperioden. Forud for praktikforløbet skal den studerende og praktikstedet indgå en skriftlig praktikaftale om praktikopholdets faglige arbejdsindhold. Den indgåede praktikaftale skal godkendes af en faglig vejleder eller en person, som institutionen har givet bemyndigelse hertil. Den godkendte praktikaftale skal vedlægges som bilag til den skriftlige hjemmeopgave.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Den skriftlige hjemmeopgave består i en sammenhængende redegørelse, analyse og refleksion over en praktikrelateret problemstilling og dens opgaveløsning med særligt fokus på den studerendes rolle i og faglige bidrag til opgaveløsningen. Den studerende skal beskrive, hvordan virksomheden forholder sig til den grønne omstilling.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige praktikopgave må have et maksimum af 10 normalsider. Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende skal ved praktikprøven demonstrere sin evne til at analysere og reflektere over sit praktikforløb i forhold til de læringsmål, som er fastsat for praktikken.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved praktikkens afslutning. Nærmere oplysninger om tidsfrist, afleveringsprocedure og øvrige regler for prøveaflevering offentliggøres på Fronter.
1
timers vejledning
410
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 1 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 410 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: ansøgningsskrivning til potentielle praktikvirksomheder, branche research, evaluering af praktikken, logbog, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, opsøgende dialog med virksomheder, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed, udarbejdelse og godkendelse af praktikkontrakt.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.