Copenhagen School of Design and Technology

da

Bachelorprojekt (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Bachelor Project (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
14 uger
Ects
20
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9944302
Fag- /modulansvarlig
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål
  Viden

  Design og Business
  Den uddannede professionsbachelor i design og business har viden om
  1) design,
  2) trend,
  3) økonomi,
  4) innovation,
  5) kulturelle og interkulturelle forhold,
  6) værdikæden og
  7) relevante teorier og metoder og kan reflektere over samt argumentere for disse.

  Sustainable Fashion
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion har tillige viden om
  1) designprocessen,
  2) trend og sociologi,
  3) etik og miljø,
  4) konceptudvikling,
  5) visuel kommunikation og
  6) branche og virksomheder.

  Pattern Design
  Den uddannede inden for studieretningen Pattern Design har tillige viden om
  1) relevante teorier og metoder inden for konstruktion og graduering og kan reflektere over og argumentere for disse,
  2) professionens praksis inden for produktudvikling,
  3) form, funktionalitet og materialer,
  4) modens udvikling i nyere tid og
  5) udarbejdelse af dokumentation.

  Fashion Management
  Den uddannede inden for studieretningen Fashion Management har tillige viden om
  1) handel,
  2) mikro- og makroøkonomi,
  3) logistik og Supply Chain Management,
  4) kommunikation og
  5) produktkendskab.

  Communication design & Media
  Den uddannede inden for studieretningen Communication design & Media har tillige viden om
  1) trendteori,
  2) antropologisk metode,
  3) kulturforståelse og idehistorie,
  4) designteori og semiotik,
  5) argumentationsstrategi,
  6) fremtidsanalyse,
  7) innovationsprocesser,
  8) teknologi og
  9) formidling og retorik.

  Brand design
  Den uddannede inden for studieretningen Brand design har tillige viden om
  1) strategisk planlægning,
  2) projektledelse,
  3) strategisk marketing,
  4) Brand Management,
  5) trendspotting,
  6) grafisk design,
  7) identitet og
  8) forretningsforståelse.

  Færdigheder

  Design og Business
  Den uddannede professionsbachelor i design og business kan
  1) vurdere og anvende designmetoder i forbindelse med problemløsning,
  2) anvende design i forbindelse med markedsudvikling,
  3) anvende innovation med et forretningsmæssigt sigte,
  4) formidle faglige problemstillinger i forskellige kulturelle og interkulturelle sammenhænge,
  5) vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for værdikæden og
  6) anvende videnskabelige metoder og teorier i forbindelse med research, analyse og faglig fordybelse.

  Sustainable Fashion
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion kan tillige
  1) gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt,
  2) vurdere og begrunde valg af materiale og design,
  3) anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept,
  4) vurdere og omsætte trends samt målrette designs mod virksomhedens identitet,
  5) anvende trend- og markedsanalyse til design og produktudvikling,
  6) formidle globalt om produkt- og konceptrelaterede emner og
  7) udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter.

  Pattern Design
  Den uddannede inden for studieretningen Pattern Design kan tillige
  1) vurdere valg af konstruktions- og gradueringsmetoders betydning for pasform og silhuet,
  2) vurdere materialers betydning for et produkt,
  3) vurdere og produktudvikle et designoplæg,
  4) udvikle løsningsforslag til komplekse opgaver inden for konstruktion og graduering,
  5) anvende manuelle og it-baserede værktøjer til konstruktion, graduering og dokumentation og
  6) formidle globalt om produktrelaterede emner.

  Fashion Management
  Den uddannede inden for studieretningen Fashion Management kan tillige
  1) vurdere markedsforhold og tilrettelægge virksomheders handelsmæssige strategier og koncepter i overensstemmelse hermed,
  2) identificere og vurdere mulige partnerskaber i værdikæden,
  3) vurdere og begrunde anvendelse af alternative materialer,
  4) vurdere den økonomiske udvikling på væsentlige markeder og tilpasse parameterindsatsen i overensstemmelse hermed,
  5) vurdere anvendelsesmuligheder af relevante it-værktøjer og styringssystemer,
  6) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere og
  7) vurdere, begrunde og anvende forskellige forhandlingsteknikker.

  Communication design & Media
  Den uddannede inden for studieretningen Communication design & Media kan tillige
  1) identificere og vurdere tendenser og fænomener i forhold til trend- og samfundsteori, samt historisk kontekst,
  2) anvende antropologisk metode til indsamling af relevante data,
  3) udarbejde designbriefs på baggrund af research og databearbejdning,
  4) formidle skriftligt og mundtligt om trend, mode og livsstil,
  5) behandle, transformere og formidle viden visuelt,
  6) anvende innovative metoder til problemløsning,
  7) identificere potentiale for nye markeder og løsninger gennem vurdering af tendens og markedsudvikling og
  8) formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og interkulturelt på en velargumenteret og dokumenteret måde inden for design, livsstils- og innovationsbranchen.

  Brand design
  Den uddannede inden for studieretningen Brand Design kan tillige
  1) anvende analyseredskaber til at identificere relationer mellem brand og kunde,
  2) identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel,
  3) anvende konceptuelle og kommercielle metoder,
  4) formidle brandingstrategier internt og eksternt og
  5) anvende kommunikationsværktøjer til formidling af virksomhedens brand.

  Kompetencer

  Design og Business
  Den uddannede professionsbachelor i design og business kan
  1) indgå i faglige og tværfaglige samarbejder inden for alle felter af værdikæden,
  2) håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for erhvervet og
  3) håndtere kommunikation og innovation af ideer i forretningsmæssige sammenhænge.

  Sustainable Fashion
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion kan tillige
  1) selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,
  3) identificere forbrugeres behov og omsætte disse til innovative løsninger og
  4) identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.

  Pattern Design
  Den uddannede inden for studieretningen Pattern Design kan tillige
  1) selvstændigt håndtere konstruktion og graduering,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for konstruktion og graduering,
  3) identificere problemområder og give konkrete løsningsforslag for opnåelse af en bedre pasform og
  4) identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer

  Fashion Management
  Den uddannede inden for studieretningen Fashion Management kan tillige
  1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede studie- og arbejdsmæssige problemstillinger,
  2) selvstændigt håndtere og indgå i tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden i overensstemmelse med professionens etik og
  3) identificere egne udviklings- og læringsbehov i forhold til professionen og udbygge egen viden og færdigheder.

  Communication design & Media
  Den uddannede inden for studieretningen Communication design & Media kan tillige
  1) selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde strategisk og innovativt,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,
  3) håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi,
  4) kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand og
  5) udarbejde skriftlige og mundtlige fremtidsanalytiske oplæg med baggrund i idéhistoriske og kulturteoretiske analyser.

  Brand design
  Den uddannede inden for studieretningen Brand Design kan tillige
  1) håndtere udvikling, planlægning, gennemførsel og evaluering af strømninger og tiltag inden for marketing nationalt og internationalt,
  2) håndtere udvikling og implementering af virksomheders identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder,
  3) håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomheders brands og koncepter,
  4) håndtere ledelse og udvikling af projekter på strategisk niveau,
  5) håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi,
  6) håndtere forretningsorienteret løsning af komplekse problemstillinger og
  7) håndtere planlægning og udførelse af projekter.

 • Undervisningsform
  Du vil i ifm. dit bachelor projekt modtage vejledning.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Professionsbacheloreksamenen kan først afsluttes, når den studerende har bestået alle andre prøver på professionsbacheloruddannelsen i Design & Business, samt afleveret eventuelle bundne forudsætninger. Herefter er den studerende automatisk tilmeldt professionsbacheloreksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Bachelorprojektet består af en skriftlig bachelorrapport og en mundtlig prøve med udgangspunkt i bachelorrapporten.

  Bachelorprøvens skriftlige del kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (max. 2 studerende) med individuel bedømmelse.

  Nærmere information om tid og sted vedrørende aflevering af den skriftlige bachelorrapport og den mundtlige eksamen offentliggøres på Fronter.

  Ved individuel skriftligprøve
  Den skriftlige bachelorrapport skal fylde 25 normalsider (+/-10%).

  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro og love erklæring, executive summary, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Ved skriftlig gruppeprøve
  Den skriftlige bachelorrapport skal fylde 45 normalsider (+/-10%).

  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro og love erklæring, executive summary, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers skriftlige bidrag være tydeligt angivet og være en afrundet helhed, der kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag i den skriftlige bachelorrapport må ikke overstige 30%.

  Der kan dannes grupper på tværs af specialer, også på tværs af danske og internationale specialer, men bachelorrapporten skal skrives på samme sprog, såfremt man afleverer gruppeprøve.

  Ved gruppeprøve aflægges den mundtlige prøve individuelt, og eksaminanderne skal afholde hver deres mundtlige fremlæggelse.

  Ved gruppeprøve afgives karakterer individuelt.

  Vejledning:
  Ved forløbets opstart skal den studerende aflevere en foreløbig problemformuleringsblanket for bachelorprojektet, som godkendes af hovedvejleder. Hvis problemformuleringen vurderes til ikke at være inden for uddannelsens faglighed eller inden for rammerne af bachelorprojektet, vil den studerende blive kontaktet af hovedvejlederen med henblik på muligheden for vejledning angående problemformulering.
  Hvis hovedvejlederen skønner, at der er behov for det, kan den studerende modtage tilbud om ekstra vejledning angående problemformuleringen .

  Ved godkendelse af problemformulering tildeles den studerende en hovedvejleder, som også er bachelorprojektets eksaminator. Derudover kan den studerende vælge forskellige bi-vejledere.

  Ved individuelle prøver er vejledningen fordelt efter 3 hovedvejledninger à 45 minutter og 2 bi-vejledninger à 30 minutter.

  Ved gruppeprøver har hvert gruppemedlem 2 hovedvejledninger à 45 minutter og 2 bi-vejledninger à 30 minutter. Begge gruppemedlemmer må deltage i vejledningen sammen.

  Nærmere information om booking af vejledning offentliggøres på Fronter.

  Der er kun afsat de vejledningstimer, der udbydes. Såfremt en vejledning ikke bliver booket, vil den gå tabt i forhold til det samlede antal vejledninger. Hvis den studerende ikke møder op til en vejledningstid, vil vejledningstiden også gå tabt i forhold til det samlede antal vejledninger.

  Hoved- og bi-vejledere vejleder ikke pr. mail og læser ikke længere tekststykker før en vejledning
  Opgavetype
  Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende på selvstændig og professionel vis kan formulere, analysere og løse komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger med reflekteret anvendelse af uddannelsens teorier, metoder og praksisformer.

  Bachelorprojektet skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og skal udarbejdes i samarbejde med eller i relation til en offentlig eller privat virksomhed, NGO eller eget iværksætterprojekt.
  Formkrav
  Rapporten skal indeholde:
  ● Forside indeholdende : Titel, den studerendes navn, fødselsdato og år (6 første cifre), specialeretningen, antal anslag, hovedvejleders navn, tro og loveerklæring, samt samtykkeerklæring om hvorvidt opgaven må udstilles på biblioteket (kun opgaver med karakter over 7 kan blive udstillet), samt evt. fortrolighedserklæring.
  Forsiden findes i Wiseflow og udfyldes, når bachelorrapporten uploades.
  ● Executive summary på engelsk på 1.200 – 1.400 anslag.
  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning og problemfelt
  ● Problemformulering
  ● Teori og metode
  ● Afgrænsning
  ● Analyse og løsning
  ● Konklusion
  ● Perspektivering
  ● Litteraturliste
  ● Bilag

  Anvendt referencesystem
  Referenceliste, kildehenvisninger og citatangivelser skal håndteres efter Harvard Referencing System.

  Bilag
  Bilag placeres efter referencelisten og skal kun medtages, hvis den studerende henviser til det i opgaven.

  Et bilag er materialer, som den studerende stiller til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme i sit fulde uddrag i opgaven. Bilag kan være - men er ikke begrænset til - interviewudskrifter, spørgeskemaer, statistiske oversigter, svært tilgængelige dokumenter, m.m.

  Et bilag skal påføres bilagsnummer, overskrift, forklarende tekst og eventuelt referencer.

  Ved flere bilag skal den studerende lave en bilagsoversigt. Hvert nyt bilag starter på en ny side.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-2 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 50 minutter, hvoraf maksimum 20 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, minimum 15 minutter tildeles faglig dialog og 15 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Til den mundtlige prøve må den studerende medbringe en præsentation. Den studerende skal selv have computer og adaptor med til at afspille præsentationen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende skal med bachelorprojektet demonstrere evnen til at:
  ● Identificere, begrunde og afgrænse en fagrelevant problemformulering.
  ● Udvælge, redegøre for og anvende relevant faglitteratur, teori og metode.
  ● Tilvejebringe, analysere samt tage kritisk stilling til empirisk materiale i overensstemmelse med relevante teorier, teknikker og metoder.
  ● Udføre og begrunde analyser med inddragelse af relevante faglige begreber og empiri.
  ● Vælge, konkretisere og begrunde en løsning i forhold til den selvvalgte problemformulering.
  ● Reflektere over og begrunde praktiske realiseringsmuligheder af den valgte løsning.
  ● Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller på en logisk, struktureret og veldisponeret måde i både en skriftlig og mundtlig fremstilling.

  Derudover skal den studerende med bachelorprojektet også demonstrere evnen til at opfylde læringsmålene for viden, færdigheder og kompetencer for Design & Business 1, 2 og 3 samt for de specifikke specialeretninger.
  Stave- og formidlingsevner
  Stave- og formidlingsevne indgår ligeledes i bedømmelsen. Dog vægtes det faglige indhold tungest.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af 7. semester. Nærmere information om tid og sted vedrørende aflevering af den skriftlige bachelorrapport og den mundtlige eksamen offentliggøres på Fronter.
3
timers vejledning
545
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 3 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 545 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.