Copenhagen School of Design and Technology

da

Design, Business og Teknologi I

2022/2023
Engelsk titel
Design, Business and Technology I
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk og engelsk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944504
Fag- /modulansvarlig
Tim Meicker
Mette Vilsøe Lowth
 • Formål og læringsmål

  1) Dette modul introducerer til den grundlæggende teori og metode inden for de tre fagområder design, business og teknologi ved at rammesætte hvordan de hver især og i fællesskab skaber værdi for virksomheder, brugere og det omgivende samfund. Værdiskabelse skal derfor forstås som et udvidet værdibegreb, der ikke kun har en monetær betydning, men snarere som en mangefacetteret forståelse af produkter og services i det 21. århundrede.

  Der introduceres til grundlæggende teknologier inden for design og business, herunder idégenerering, dataanalyse, konceptudvikling og undersøgelsesdesign. Inden for design introduceres blandt andet Design Thinking og konkrete designtilgange med henblik på at kunne anvende designfaglige metoder og redskaber processuelt såvel som strategisk. Der undervises i teori og metode inden for business, herunder intern og ekstern analyse af virksomheden og dens omverden, med det formål at opøve strategisk og forretningsmæssig forståelse.

  Der introduceres ligeledes til FN’s verdensmål og cirkulær økonomi, der samtidigt kan ses i forhold til og som en perspektivering af de tre fagområder. Målet er at den studerende på sigt skal kunne indgå i innovative processer og løse brancherelevante problemstillinger på bæredygtig vis.

  2) Formålet med dette modul er at give den studerende en grundlæggende brugerforståelse, der er baseret på dataindsamlingsmetoder og kulturteori i spændingsfeltet mellem design, business og teknologi. Den studerende bliver i modulet introduceret for, hvordan man kan undersøge og kortlægge brugere og deres behov og værdier, samt kulturelle, digitale og sociale adfærdsmønstre i en bestemt kontekst.  

  I modulet belyses digitale og sociale strukturer/relationer ud fra en række perspektiver, begreber og metoder, som efterfølgende bliver inddraget i øvelser og diskussioner, samt i de studerendes egne undersøgelser og analyser af primært kvalitative data. 

  De studerende skal med en nysgerrig og udforskende tilgang arbejde både online og i feltet. For at styrke de studerendes analyseproces bliver der inddraget digitale researchværktøjer. De studerendes øvelser skal kulminere i en brugerprofil, som kan understøtte arbejdet på de respektive specialer.

  3) Formålet med dette modul er at lære de studerende at håndtere komplekse og udviklingsorienterede designprocesser, og med afsæt i teknologiforståelse at udvikle værdiskabende løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Der er særligt fokus på at udvikle de studerendes praktiske færdigheder og kompetencer inden for teknologi og design, og derfor vil dele af undervisningen tage afsæt i værksteder og labs. De studerende vil få viden om, hvordan designprocessen kan bruges som en katalysator til at generere ny viden. De studerende vil med andre ord researche gennem en skabende proces, hvor designeksperimenter og prototyping er en central del af forløbet. Det er vigtigt, at de studerende formår at skabe koncepter, som løbende udvikles og raffineres i værkstederne med sparring fra undervisere og medstuderende.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have udviklingsbaseret viden om idégenerering, dataanalyse og konceptudvikling, samt teori og metode om undersøgelsesdesign.

  - Skal have udviklingsbaseret viden om designteori og metode, samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af designteori og metode.

  - Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode inden for forretningsområdet.

  - Skal have kulturforståelse herunder viden om kulturelle og interkulturelle forhold i relation til marked og bruger.

  - Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode inden for forretningsområdet.

  - Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og branchens praksis og anvendelse af teknologi og materialer.

  - Skal have forståelse for værdiskabende designprocesser fra ide til produkt og/eller koncept.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne anvende designfaglig metode og redskaber i en innovativ proces ift. brancherelevante problemstillinger.

  - Skal kunne anvende businessområdets metoder og redskaber inden for forretningsforståelse og konceptudvikling og inddrage disse til udvikling af innovative, bæredygtige og værdiskabende koncepter.

  - Skal kunne udvælge og vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, hvor der lægges vægt på et sociologisk afsæt og analyse af målgruppe og marked.

  - Skal kunne realisere og formidle praksisnære og designfaglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere.

  - Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for businessområdet til samarbejdspartnere og brugere.

  - Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for teknologiområdet til samarbejdspartnere og brugere.

  - Skal kunne anvende metoder og redskaber inden for idégenerering og prototyping.

  - Skal kunne realisere og formidle praksisnære og designfaglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til designområdet.

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation businessområdet.

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til teknologi.

  - Skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder og dermed opnå en helhedsforståelse for forretningselementernes indbyrdes sammenhæng.

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede designprocesser med henblik på at realisere værdiskabende produkter og/eller koncepter.

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger, hvor teknologi perspektiveres til business og design.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil foregå som korte webinarer/forelæsninger efterfulgt af gruppeøvelser og feedbacksessions.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Personlig computer med internet-adgang.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel skriftlig hjemmeopgave.
  Opgavetype
  Formålet med eksamen i Design, business og teknologi I er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene inden for fagområderne design, business, og teknologi fra modulet Design, business og teknologi I på 5. semester svarende til 15 ECTS.

  Grundlaget for prøven er en individuel skriftlig aflevering, der udarbejdes på baggrund af en tildelt opgavebeskrivelse indenfor de tre fælles fagområder design, business og teknologi. Opgavebeskrivelsen bliver frigivet i slutningen af Design, business og teknologi I, hvorefter den studerende har 5 dage til at udarbejde den skriftlige besvarelse.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er maks. 5 normalsider.

  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med. På opgavens forside skal titel, den studerendes navn, klasse, dato og antal anslag fremgå.

  Definition af normalside
  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter og kildehenvisninger, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro- og loveerklæring, indholdsfortegnelse, kildeliste (litteraturliste) og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Anvendt referencesystem
  Kildeliste, kildehenvisninger og citatangivelser skal håndteres efter Harvard Referencing System.

  Særligt krav til kilde- og litteraturliste
  I opgaven skal du kildehenvise til de teorier og metoder, som du anvender. Du skal sikre dig, at kildelisten (litteraturlisten) indeholder alle de teorier og metoder, som du anvender i opgaven og at du henviser til de korrekte materialer, jf. pensumlisten. Du må fx ikke henvise til en undervisers præsentation, men skal henvise til den originale kilde fra pensum.

  Bilag
  Bilag placeres efter kildelisten og skal kun medtages, hvis den studerende henviser til det i opgaven. Et bilag er materialer, som den studerende stiller til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme i sit fulde uddrag i opgaven. Bilag kan være - men er ikke begrænset til - interviewudskrifter, spørgeskemaer, statistiske oversigter, svært tilgængelige dokumenter, m.m. Et bilag skal påføres bilagsnummer, overskrift, forklarende tekst og eventuelt referencer. Ved flere bilag skal den studerende lave en bilagsoversigt. Hvert nyt bilag starter på en ny side.

  Opgaver kan afvises hvis de ikke opfylder formkrav.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til udarbejdelse af opgaven.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål, som fremgår af hvert modul.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
123
timers undervisning
288
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design, Business og Teknologi I modtager du 123 timers undervisning, hvilket svarer til 164 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, øvelser i labs/værksteder, workshop, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, informationssøgning, gennemse videooptaget undervisning, indsamling af empiri, øvelser, værksted, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.