Copenhagen School of Design and Technology

da

Design, Business og Teknologi I

2023/2024
Engelsk titel
Design, Business and Technology I
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk og engelsk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944504
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Trine Bekkersgaard Stark
 • Formål og læringsmål

  Dette modul introducerer til den grundlæggende teori og metode inden for de tre fagområder design, business og teknologi ved at rammesætte hvordan de hver især og i fællesskab skaber værdi for virksomheder, brugere og det omgivende samfund. Værdiskabelse skal derfor forstås som et udvidet værdibegreb, der ikke kun har en monetær betydning, men snarere som en mangefacetteret forståelse af produkter og services i det 21. århundrede.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have udviklingsbaseret viden om designteori og metode, samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af designteori og metode.
  - Skal have kulturforståelse herunder viden om kulturelle og interkulturelle forhold i relation til marked og bruger
  - Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode inden for forretningsområdet
  - Skal have udviklingsbaseret viden om idégenerering, dataanalyse og konceptudvikling, samt teori og metode om undersøgelsesdesign.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne anvende designfaglig metode og redskaber i en innovativ proces ift. brancherelevante problemstillinger.
  - Skal kunne udvælge og vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, hvor der lægges vægt på et sociologisk afsæt og analyse af målgruppe og marked
  - Skal kunne anvende businessområdets metoder og redskaber inden for forretningsforståelse og konceptudvikling og inddrage disse til udvikling af innovative, bæredygtige og værdiskabende koncepter
  - Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for businessområdet til samarbejdspartnere og brugere
  - Skal kunne anvende metoder og redskaber inden for idégenerering og prototyping
  - Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for teknologiområdet til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede designprocesser med henblik på at realisere værdiskabende produkter og/eller koncepter
  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger indenfor professionen og branchen
  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger, hvor teknologi perspektiveres til business og design

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen vil variere mellem forelæsninger, gæsteforelæsninger, workshops, øvelser og vejledning. I dette modul, vil der være fokus på tværfagligt gruppearbejde. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes samarbejdsevner i en tværfaglig kontekst.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Formålet med eksamen i Design, Business og Teknologi I er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene inden for fagområderne design, business, og teknologi fra modulet Design, business og teknologi I på 5. semester svarende til 15 ECTS.

  Multiple Choice Test - der afvikles på baggrund af pensum fra de tre fælles fagområder Design, Business og Teknologi.
  Formkrav
  Multiple Choice Testen afvikles på KEA. Den studerende skal inden eksamen have installeret Flow-Lock på egen computer. Guidelines til Flow-lock annonceres på Fronter
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Multiple Choice Testen har en varighed af 60 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Ingen
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for Design, Business & Teknologi I
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
95
timers undervisning
316
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design, Business og Teknologi I modtager du 95 timers undervisning, hvilket svarer til 126 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 23% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, øvelser i labs/værksteder, workshop, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, informationssøgning, gennemse videooptaget undervisning, indsamling af empiri, øvelser, værksted, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.