Copenhagen School of Design and Technology

da

Sustainable Fashion Tech Modul 1 (DA)

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech
Engelsk titel
Sustainable Fashion Tech Modul 1 (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944514
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Modulet har til formål at give den studerende viden og færdigheder inden for en analytisk og eksperimenterende designproces, bæredygtige designtilgange materialer og produktudvikling. Der vil være fokus på at arbejde strategisk og kommercielt med en kollektion i et produktionsmæssigt perspektiv

  Viden

  Den studerende:

  Skal have udviklingsbaseret viden om bæredygtige materialer og forarbejdningsmetoder.
  Skal kunne forstå og reflektere over relevant teori og metode i forhold til udvikling af innovative og identitetsskabende designløsninger.
  Skal have viden om og kunne reflektere over bæredygtige designtilgange og –processer.
  Skal have udviklingsbaseret viden om teknologi, materialer og industriel produktion.
  Skal have udviklingsbaseret viden om professionens praksis inden for produktudvikling og –fremstilling.
  Skal kunne forstå og reflektere over anvendelsen af teknologi inden for industriel og eksperimenterende produktfremstilling.
  Skal have udviklingsbaseret viden om produktrelateret dokumentation.
  Skal kunne forstå og reflektere over kommunikative virkemidler i en formidlingskontekst.

  Færdigheder

  Den studerende:

  Kan anvende analytiske og eksperimenterende metoder i designprocesser.
  Kan vurdere, vælge og begrunde anvendelsen af materialer og industrielle forarbejdningsmetoder i et bæredygtigt perspektiv.
  Kan udvikle bæredygtige og værdiskabende koncepter og produktløsninger, der understøtter æstetik og funktionalitet.
  Kan anvende teknologi til udvikling af innovative designløsninger.
  Kan vurdere, vælge og begrunde relevante materiale og fremstillingsmetoder.
  Kan anvende analoge og digitale metoder og redskaber i produktfremstilling.
  Kan anvende relevant teknologi til at formidle produktrelaterede emner i værdikæden.
  Kan vurdere, begrunde samt anvende visuel, verbal og/eller skriftlig kommunikation, der understøtter designprocesser og -løsninger.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde. Læringsaktiviteterne består overvejende af fagligt input og peer to peer aktiviteter. Fokus er at styrke den studerende i at arbejde selvstændigt, samt at samarbejde og videndele. Den studerende instrueres i metoder til selvstændigt at kunne evaluere, reflektere og kvalitetssikre eget arbejde.

  Det anbefales løbende at samle opgaver, feedback og skriftlige refleksioner i en arbejdsportfolio. Arbejdet med opgaver og projekt samt efterfølgende feedback og egen refleksion er vigtigt for at opnå modulets læringsmål.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Specialeprøve 10 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation af processen og projektarbejdet.
  • Votering og meddelelse af karakter
  Formkrav
  Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige eksamen er 30 minutter fordelt på 10 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til spørgsmål dialog samt 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
112
timers undervisning
162
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Sustainable Fashion Tech Modul 1 (DA) modtager du 112 timers undervisning, hvilket svarer til 149 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 41% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, interne forelæsninger, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.