Copenhagen School of Design and Technology

da

Fashion Management modul 1 (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Fashion Management modul 1 (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944521
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Modulet arbejder med udvalgte emner inden for bæredygtighed, handel og kommunikation set fra en virksomheds supply chain, med det formål at fremme den grønne omstilling i branchen.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode, samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode.

  - Skal have viden om bæredygtighed og business.

  - Skal kunne redegøre for forskellige tilgange til innovation og have viden om forretningsmodeludvikling.

  - Skal have viden om bæredygtige tilgange i forsyningskæden Supply Chain Management.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsningsmodeller til virksomhedens interne og eksterne interessenter.

  - Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere.

  - Skal kunne balancere bæredygtighed og business.

  - Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, herunder inddrage relevante teknologier og processer, samt begrunde og vælge relevante løsninger.

  - Skal kunne vurdere og begrunde mulige bæredygtige tiltag samt identificere potentielle risici og positive effekter.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- og studiesammenhænge inden for fagområdet handel.

  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af virksomhedens forsyningskæde.

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

 • Undervisningsform
  Dialogbaserede forelæsninger kombineret med øvelser og gruppearbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation af processen og projektarbejdet.
  • Votering og meddelelse af karakter
  Formkrav
  Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige eksamen er 30 minutter fordelt på 10 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til spørgsmål dialog samt 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for specialemodulet.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
112
timers undervisning
162
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Fashion Management modul 1 (DA) modtager du 112 timers undervisning, hvilket svarer til 149 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 41% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, casearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, informationssøgning, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.