Copenhagen School of Design and Technology

da

Strategy & narrative (DA)

2023/2024
Specialeretning: Creative Branding
Engelsk titel
Strategy & narrative (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944531
Fag- /modulansvarlig
Trine Bekkersgaard Stark
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Creative branding har fokus på både det strategiske og det kreative. På uddannelsens første modul arbejder vi med at udvikle brand strategi samt visuelle og verbale brand identiteter baseret på dybdegående research. Derudover arbejder vi med udvikling af koncepter og aktivering af brandet på tværs af kanaler og platforme. Målet er, at den studerende får et godt bredt fundament til at kunne skabe stærke brands, som forbrugerne kan relatere sig til.
  På modulet vil den studerende præsenteres for kreativitetsteori, designbegreber og -perspektiver indenfor verbal og visuel kommunikation, samt praktiske øvelser. På den måde har modulet til formål at rammesætte en creative brand designers unikke kompetencegrundlag, der kombinerer brandstrategi og identitet, kreativitet, kommunikation og medieforståelse.

  Viden

  Den studerende:

  Skal have udviklingsbaseret viden om processen med at arbejde med virksomhedens brand for at udvikle innovative koncepter.
  Skal kunne forstå og reflektere over anvendte teoretiske og praktiske konceptudviklingsmodeller.
  Skal have praksisnær og relevant viden om metoder og arbejdsprocesser i udviklingen af kreative brandkoncepter.
  Skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for strategisk ledelse og styring.
  Skal kunne forstå og reflektere over anvendt teori og praktiske strategi- og styringsmodeller.
  Skal have relevant viden om teori, metode og praksis inden for strategisk og kreativ branding.
  Skal have viden om teori, metode og praksis inden for verbal og visuel kommunikation og formidling af virksomhedens brand og koncept.

  Færdigheder

  Den studerende:

  Skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for konceptudvikling i erhvervet.
  Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske konceptudviklingsproblematikker, samt begrunde og vælge innovative koncepter.
  Skal kunne formidle og kommunikere brand- og konceptuelle problemstillinger til samarbejdspartnere og herunder ikke-specialister.
  Skal selvstændigt kunne identificere og reflektere over brugen af metoder og værktøjer i udviklingen af koncepter, for at kunne udvikle, tilpasse og eksekvere relevante og kreative brandkoncepter.
  Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for strategi og styring i erhvervet.
  Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problematikker ud fra en strategisk begrebsramme.
  Skal kunne anvende analysemetoder og redskaber til at udvikle relevante brand- og aktiveringsstrategier.
  Skal kunne anvende værktøjer og redskaber til at formidle virksomhedens brand og identitet.
  Skal kunne afdække brugeradfærd og insights for at udvikle relevant kommunikation

  Kompetencer

  Den studerende:

  Skal selvstændigt kunne diskutere og argumentere for relevansen af de forskellige strategiske og kreative løsningsmuligheder.
  Skal selvstændigt kunne vurdere og argumentere for sammenhængen mellem den udarbejdede strategi og kreative løsning.
  Skal selvstændigt kunne vurdere og argumentere for sammenhæng mellem den udarbejdede strategi og løsning.
  Skal selvstændigt kunne udvikle brandidentiteter og kampagnekoncepter

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen på modulet vil veksle mellem online og fysisk tilstedeværelse. Der vil være forelæsninger, øvelser, videomateriale og gruppearbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Specialeprøve 10 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation af processen og projektarbejdet.
  • Votering og meddelelse af karakter
  Formkrav
  Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige eksamen er 30 minutter fordelt på 10 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til spørgsmål dialog samt 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for specialemodulet
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
112
timers undervisning
162
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Strategy & narrative (DA) modtager du 112 timers undervisning, hvilket svarer til 149 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 41% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, projektpræsentation, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, informationssøgning, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.