Copenhagen School of Design and Technology

da

Print & Surface Design (DA)

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech
Engelsk titel
Print & Surface Design (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944552
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Valgfaget Print & Surface Design fokuserer på udviklingen af designløsninger af print og overfladedesign til brug i beklædningsdesign.

  Den studerende trænes i selvstændigt at arbejde med en bæredygtig design- og konceptudviklingsproces samt udvikle og formidle innovative designløsninger centeret omkring print og produktudvikling.

  Den studerende skal arbejde kreativt med designproces og printudvikling, materialemanipulationer og overfladedesign, både analogt og digitalt, i udviklingen af designløsninger. Modulet vil være praksisorienteret og foregå i KEAs labs.

  Endeligt vil der være fokus på en professionel præsentation af processen fra idé til endelig designløsning, validering samt argumentation for valg og fravalg

  Viden

  Den studerende:

  - skal have viden om og kunne reflektere over bæredygtige designtilgange og –processer
  - skal have udviklingsbaseret viden om professionens praksis inden for produktudvikling og –fremstilling

  Færdigheder

  Den studerende:

  - kan arbejde eksperimenterende og kommercielt i en nuværende samt fremtidig bæredygtig kontekst.
  - kan anvende analoge og digitale metoder og redskaber i produktfremstilling.

  Kompetencer

  Den studerende:
  - kan selvstændigt håndtere en bæredygtig design- og produktudviklingsproces.
  - kan udarbejde og implementere komplekse løsningsforslag inden for produktudvikling i forhold til teknologi, materiale og industrielle forarbejdningsmetoder.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver og hands-on projektarbejde.

  Modulet lægger vægt på en eksperimenterende tilgang til produktudviklingsprocessen, hvor dele af undervisningen vil tage udgangspunkt i værksteder og labs, for at udvikle de studerendes praksisnære tilgang til design og teknologi.

  Der lægges vægt på at udvikle de studerendes selvstændighed, og undervisningen vil derfor i høj grad bestå af sparring fra underviserne og praktisk arbejde, der har til hensigt at generere og afprøve ny viden.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Kun studerende indskrevet på specialeretningen Sustainable Fashion Tech kan deltage i dette valgfag. Valgfaget bliver kun oprettet, hvis der er tilstrækkelig tilmelding.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  En præsentation skal uploades i WISEflow inden mundtlig eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Formkrav
  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige eksamen varer 30 minutter fordelt på cirka 10 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til mundtligt forsvar og 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for valgfaget.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Print & Surface Design (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, virksomhedssamarbejde, digitale øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, indsamling af empiri, værksted.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.