Copenhagen School of Design and Technology

da

New Business with A Circular mindset (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
New Business with A Circular mindset (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944554
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Entre-og intrapreneuriel mindset er omdrejningspunktet for valgfaget. Valgfaget inkorporerer indsigter fra alle dele af værdikæden, baseret på en cirkulær økonomistruktur.

  Der arbejdes med Osterwalders teorier og metoder, via dataanalyse og kortlægning af miljømæssige forhold. Der fokuseres på, hvordan man integrerer kunderejsen og opbygning af servicedesign i forhold til den valgte forretning/eller idé. Der arbejdes med Roger Everetts Diffusion of innovation.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have viden om mikro- og makroøkonomiske begreber og politisk økonomiske problemstillinger.
  - Skal have viden om bæredygtighed og business
  - Skal kunne redegøre for forskellige tilgange til innovation og have viden om forretningsmodeludvikling
  - Skal have udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metode inden for supply chain management med fokus på logistik, økonomi og produkttilpasning
  - Skal have viden om bæredygtige tilgange i forsyningskæden Supply Chain Management
  - Skal have viden om praksis og anvendt teori og metode indenfor forhandlingsteknik.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne anvende metoder og redskaber inden for sourcing, indkøb, leverandørsamarbejde og bæredygtighed på strategisk niveau
  - Skal kunne vurdere markedsforhold og tilrettelægge virksomheders handelsmæssige strategier og koncepter i overensstemmelse hermed
  - Skal kunne balancere bæredygtighed og business.
  -Skal kunne vurdere og begrunde valg af logistisk løsning
  - Skal kunne vurdere og begrunde mulige bæredygtige tiltag, samt identificere potentielle risici og positive effekter
  - Skal kunne identificere og vurdere mulige partnerskaber i værdikæden,
  formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere
  -

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af virksomhedens forsyningskæde
  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde
  - Skal kunne selvstændigt håndtere og indgå i tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden i overensstemmelse med professionens etik.

 • Undervisningsform
  Modulet vil indeholde forelæsninger, digitale øvelser, projektarbejde m.m.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Kun studerende indskrevet på specialeretningen Fashion Management kan deltage i dette valgfag. Valgfaget bliver kun oprettet, hvis der er tilstrækkelig tilmelding.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Formkrav
  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige eksamen varer 30 minutter fordelt på cirka 10 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til mundtligt forsvar og 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for valgfaget.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget New Business with A Circular mindset (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, interne forelæsninger, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, informationssøgning, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.