Copenhagen School of Design and Technology

da

Magasin design (DA)

2023/2024
Specialeretning: Creative Branding
Engelsk titel
Magasin design (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944556
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Trine Bekkersgaard Stark
 • Formål og læringsmål

  Entre-og intrapreneuriel mindset er omdrejningspunktet for valgfaget. Valgfaget inkorporerer indsigter fra alle dele af værdikæden, baseret på en cirkulær økonomistruktur.

  Der arbejdes med Osterwalders teorier og metoder, via dataanalyse og kortlægning af miljømæssige forhold. Der fokuseres på, hvordan man integrerer kunderejsen og opbygning af servicedesign i forhold til den valgte forretning/eller idé. Der arbejdes med Roger Everetts Diffusion of innovation.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal kunne forstå og reflektere over anvendt teori og praktiske strategi- og styringsmodeller.

  Færdigheder

  Den studerende:
  - Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske konceptudviklingsproblematikker, samt begrunde og vælge innovative koncepter. (N)
  - Skal kunne afdække brugeradfærd og insights for at udvikle relevant kommunikation.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal selvstændigt kunne diskutere og argumentere for relevansen af de forskellige strategiske og kreative løsningsmuligheder. (L)
  - Skal selvstændigt kunne vurdere og argumentere for sammenhængen mellem den udarbejdede strategi og kreative løsning. (L)

 • Undervisningsform
  Modulet vil indeholde forelæsninger, digitale øvelser, projektarbejde m.m.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Kun studerende indskrevet på specialeretningen Creative Branding kan deltage i dette valgfag. Valgfaget bliver kun oprettet, hvis der er tilstrækkelig tilmelding.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Formkrav
  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige eksamen varer 30 minutter fordelt på cirka 10 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til mundtligt forsvar og 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for valgfaget.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Magasin design (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, interne forelæsninger, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, informationssøgning, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.