Copenhagen School of Design and Technology

da

StoryLab (DA)

2023/2024
Specialeretning: Creative Branding
Engelsk titel
StoryLab (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944557
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Trine Bekkersgaard Stark
 • Formål og læringsmål

  Dette modul sigter mod at give de studerende en grundlæggende forståelse for, hvad der skaber en medrivende fortælling, både skriftligt og visuelt på fysiske og digitale medier. De studerende vil stifte bekendtskab med historieopbygning, sproglige nuancer samt øve sig i at vinkle og finde ind til historiens kerne. Modulet vil desuden undersøge den visuelle side af at fortælle historier - både i teoretisk og praktisk forstand.
  Gennemgående for modulet er at skærpe bevidstheden om, hvordan forskellige medier og formidlingsformer kan bruges til at skabe historien. Og den studerende vil blive bevidst om nogle af de digitale strømninger, der kendetegner vores samtid og peger ind i fremtiden.
  Modulet er et samarbejde med National Museet og vil være et miks af klasseundervisning samt eksperimenter i forskellige formater. Valgfaget hedder StoryLab, fordi vi lægger vægt på, at I arbejder eksperimenterende og undersøgende

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have viden om teori, metode og praksis inden for verbal og visuel kommunikation og formidling af virksomhedens brand og koncept. (L)
  - Skal have viden om kommunikationstrategier for at kunne aktivere budskabet (L)

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne formidle og kommunikere bæredygtige og rentable, strategiske problemstillinger og anbefalinger til samarbejdspartnere, herunder ikke-specialister.(N)
  - Skal kunne vurdere og eksekvere indhold i relevante medier og kanaler. (L)
  - Skal kunne afdække brugeradfærd og insights for at udvikle relevant kommunikation. (L)

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problematikker i relation til konceptudvikling
  - Skal selvstændigt kunne diskutere og argumentere for relevansen af de forskellige strategiske og kreative løsningsmuligheder
  - Skal selvstændigt kunne vurdere og argumentere for sammenhæng mellem den udarbejdede strategi og løsning

 • Undervisningsform
  Modulet vil indeholde forelæsninger, digitale øvelser, projektarbejde m.m.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Kun studerende indskrevet på specialeretningen Creative Branding kan deltage i dette valgfag. Valgfaget bliver kun oprettet, hvis der er tilstrækkelig tilmelding.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Formkrav
  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige eksamen varer 30 minutter fordelt på cirka 10 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til mundtligt forsvar og 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for valgfaget.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
Valgfaget er planlagt til at foregå udenfor KEAs lokationer
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget StoryLab (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, interne forelæsninger, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, informationssøgning, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.