Copenhagen School of Design and Technology

da

Design, Business og Teknologi II

2023/2024
Engelsk titel
Design, Business and Technology II
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
9 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944607
Fag- /modulansvarlig
Trine Bekkersgaard Stark
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Trend:
  Formålet med dette modul er at den studerende får indsigt i og forståelse for trendresearch, designhistorie samt mode og livstilsbranchens praksis.

  Den studerende trænes i at researche og anvende designteori og metode i udviklingen af fremtidsscenarier, der retter sig mod et paradigmeskifte i branchen og dens omverden på baggrund af mega- og gigatrends.

  Modulet udfordrer den studerende til at have et kritisk blik på praksisnære og teoretiske problemstillinger, hvor der lægges vægt på et sociologisk afsæt og analyse af målgruppe og marked, i forbindelse med udvikling af bæredygtige løsninger.

  Kreativitet og innovation:
  Formålet med modulet er at styrke studerendes evne til at indgå i kreative innovationsprocesser.

  Et nøglebegreber kreativitet. Kreativitet defineres i relation til innovation som evnen til at se nye forbindelser på tværs af aktører, produkter og brancher. Desuden bygger kreativitet på samarbejde og viljen til at lade sig inspirere. Kreativitet er altså en proces alle Design & Business studerende kan lære at anvende og derigennem finde frem til et innovativt løsningsforslag, som virksomheden kan bruge til at forbedre eller omstille deres værdikæde.

  Iværksætteri:
  I denne del introduceres til iværksætteri med fokus på, hvordan man kan identificere, skabe og designe innovationsmuligheder og sandsynliggøre dem som levedygtige startup-koncepter. Nye teoretiske tilgange til innovation, bæredygtighed, designmæssige, samt virksomhedsøkonomiske forhold med anvendelsesorienterede metoder og værktøjer til de tidlige stadier af iværksætteri.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have forståelse for værdiskabende designprocesser fra ide til produkt og/eller koncept
  -Skal have udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metode inden for forretningsforståelse og konceptudvikling med afsæt i virksomhedens forsynings- og værdikæde, samt afsætningsmuligheder
  -Skal kunne reflektere over professionens og branchens praksis og anvendelse af teori og metode inden for forretningsforståelse
  -Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og branchens praksis og anvendelse af teknologi og materialer
  -Skal kunne reflektere over anvendelsen af teknologi inden for design og business i et bæredygtigt perspektiv.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne begrunde og vælge værdiskabende designløsninger ud fra et bæredygtigt, æstetisk og funktionelt aspekt.
  -Skal kunne realisere og formidle praksisnære og designfaglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere
  -Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger i branchen, herunder analysere brugere og deres adfærd, med henblik på at kunne begrunde og vælge relevante forretnings- og løsningsmodelle
  -Skal kunne identificere og vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, samt sikre validitet i udviklingen og udvælgelsen af innovative løsninger.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for udvikling af bæredygtige designløsninger
  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til designområdet
  - Skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder og dermed opnå en helhedsforståelse for forretningselementernes indbyrdes sammenhæng
  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation businessområdet
  - Skal selvstændigt kunne indgå i og igangsætte kreative og innovative processer i et fagligt og tværfagligt samarbejde
  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til teknologi

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen vil variere mellem forelæsninger, gæsteforelæsninger, workshops, øvelser og vejledning. I dette modul, vil der være fokus på tværfagligt gruppearbejde. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes samarbejdsevner i en tværfaglig kontekst.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i en præsentation af den case og løsning, som de studerende har arbejdet med i forbindelse med Design, Business og Teknologi II modulet på 6 semester.
  I dialogen efter præsentationen vil hver enkelt studerende blive eksamineret i gruppens løsning samt i modulets pensum.

  Det forventes at alle gruppemedlemmer deltager aktivt. Desuden skal det være tydeligt, hvilket ansvarsområde hver studerende har forvaltet i projektet.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve afhænger af antal deltagere.

  Varigheden af den mundtlige prøve ved 3 deltagere er i alt 45 minutter, hvoraf maksimum 15 minutter tildeles eksaminandernes mundtlige oplæg, 15 minutter til faglig dialog og 15 minutter til votering og meddelelse af karakter

  Varigheden af den mundtlige prøve ved 4 deltagere er i alt 60 minutter, hvoraf maksimum 20 minutter tildeles eksaminandernes mundtlige oplæg, 20 minutter til faglig dialog og 20 minutter til votering og meddelelse af karakter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for Design, Business og Teknologi II-modulet
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i WiSEflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
108
timers undervisning
303
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design, Business og Teknologi II modtager du 108 timers undervisning, hvilket svarer til 144 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: eksterne forelæsninger, gruppearbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, informationssøgning, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.