Copenhagen School of Design and Technology

da

Sustainable Fashion Tech Modul 2 (DA)

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech
Engelsk titel
Sustainable Fashion Tech Modul 2 (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
9 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944617
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Modulet har til formål give den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle og producere fremtidens bæredygtige og transformative designløsninger.
  Ved hjælp af dybdegående brugerindsigt og –inddragelse identificeres modtagerbehov og disse omsættes til værdiskabende produktløsninger.  I modulet arbejdes der digitalt med fokus på selvstændigt at undersøge og eksperimentere med fremtidens udviklingspotentialer i forhold til innovative designtilgange, produktudvikling, teknologi og kommunikation

  Viden

  Den studerende:
  skal have udviklingsbaseret viden i forhold til tendenser og fremtidstænkning.
  skal kunne forstå og reflektere over værdikæden og brugerens behov. (N)

  Færdigheder

  Den studerende:
  kan formidle identitetsskabende, innovative, konkurrencedygtige og bæredygtige designløsninger
  kan anvende trend- og omverdensanalyse til design- og produktudvikling.
  kan arbejde eksperimenterende og kommercielt i en nuværende samt fremtidig bæredygtig kontekst
  kan formidle og visualisere løsningsforslag gennem prototyping til samarbejdspartnere og brugere.
  kan med en eksplorativ tilgang anvende relevant teknologi inden for professionens praksis.
  kan anvende relevant teknologi til at formidle produktrelaterede emner i værdikæden.
  Kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller med en transformativ og innovativ tilgang

  Kompetencer

  Den studerende:

  kan håndtere komplekse analytiske og eksperimenterende designprocesser, med henblik på at realisere værdiskabende designløsninger.
  skal identificere egen læring samt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til designprofessionen.
  kan selvstændigt håndtere en bæredygtig design- og produktudviklingsproces.
  kan identificere modtagerbehov og omsætte disse til innovative og transformative bæredygtige designløsninger.
  kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for professionen og branchen.
  skal identificere egen læring samt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til den teknologiske udvikling.
  kan udarbejde og implementere komplekse løsningsforslag inden for produktudvikling i forhold til teknologi, materiale og industrielle forarbejdningsmetoder.
  kan selvstændigt håndtere fagligt og/eller tværfagligt samarbejde ved hjælp af relevant teknologi.
  kan håndtere kommunikative virkemidler til relevante aftagere på et internt og/eller eksternt niveau.
  kan selvstændigt og professionelt præsentere og argumentere for til- og fravalg i udviklingsprocessen samt for selve designløsningen.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde.

  Det anbefales løbende at samle opgaver, feedback og skriftlige refleksioner i en arbejdsportfolio. Arbejdet med opgaver og projekt samt efterfølgende feedback og egen refleksion er vigtigt for at opnå læringsmål.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation af processen og projektarbejdet.
  • Votering og meddelelse af karakter
  Formkrav
  Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige eksamen er 35 minutter fordelt på 15 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til spørgsmål dialog samt 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for specialemodul på 6. semester.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
128
timers undervisning
283
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Sustainable Fashion Tech Modul 2 (DA) modtager du 128 timers undervisning, hvilket svarer til 170 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: eksterne forelæsninger, projektarbejde, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, projektarbejde, værksted.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.