Copenhagen School of Design and Technology

da

Fashion Management modul 2 (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Fashion Management modul 2 (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
9 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944624
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Modulet arbejder med virksomhedens markeds- og konkurrenceforhold, cirkulære forretningsmodeller samt forskellige tilgange til at påvirke forandringer i branchen. Modulet vægter også nye forretningsmodeller, der fremmer differencerede forsynings- og handelskanaler, herunder optimering via nye teknologier.

  Viden

  Den studerende:

  - skal have viden om mikro- og makroøkonomiske begreber og politisk økonomiske problemstillinger.

  - skal have kendskab til markeds- og konkurrenceforhold.

  - skal have viden om relevante erhvervsøkonomiske problemstillinger.

  Færdigheder

  Den studerende:

  -skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsningsmodeller til virksomhedens interne og eksterne interessenter.

  -skal kunne vurdere markedsforhold og tilrettelægge virksomheders handelsmæssige strategier og koncepter i overensstemmelse hermed.

  -skal kunne vurdere den økonomiske udvikling på væsentlige markeder og tilpasse parameterindsatsen i overensstemmelse hermed.

  -skal kunne anvende metoder og redskaber inden for styring af virksomhedens supply chain på strategisk niveau.

  -skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, tilpasse parameterindsatsen, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller med henblik på at styrke konkurrenceevnen.

  Kompetencer

  Den studerende:

  -skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, herunder inddrage det omgivende samfunds behov, samt perspektivere det til virksomheden.

  -skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.

  -skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

 • Undervisningsform
  Dialogbaserede forelæsninger kombineret med øvelser og gruppearbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation af processen og projektarbejdet.
  • Votering og meddelelse af karakter
  Formkrav
  Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige eksamen er 35 minutter fordelt på 15 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til spørgsmål dialog samt 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for specialemodulet på 6. semester.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
128
timers undervisning
283
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Fashion Management modul 2 (DA) modtager du 128 timers undervisning, hvilket svarer til 170 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, projektarbejde, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.