Copenhagen School of Design and Technology

da

Campaign & Activation (DA)

2023/2024
Specialeretning: Creative Branding
Engelsk titel
Campaign & Activation (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
9 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944634
Fag- /modulansvarlig
Trine Bekkersgaard Stark
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Formålet med kampagne-modulet er at give den studerende redskaber og metoder til, at beskæftige sig teoretisk og praktisk med brand-aktivering med afsæt i en virksomheds overordnede brandstrategi og brandidentitet. Den studerende bliver introduceret til, hvordan man i kampagneplanlægningen arbejder med indsigter og omsætter disse til konkrete, velfunderede kampagnestrategier. Den studerende kvalificeres til at kunne udvikle kreative kampagnekoncepter, på baggrund af en kampagnestrategi.
  Der vil være fokus på viden om visuelle virkemidler, kampagne kommunikation, transmedia storytelling og strategi på tværs af medier.

  Viden

  Den studerende:

  Skal have udviklingsbaseret viden om processen med at arbejde med virksomhedens brand for at udvikle innovative koncepter.
  Skal kunne forstå og reflektere over anvendte teoretiske og praktiske konceptudviklingsmodeller.
  Skal have viden om kommunikationstrategier for at kunne aktivere budskabet

  Færdigheder

  Den studerende:

  Skal kunne formidle og kommunikere brand- og konceptuelle problemstillinger til samarbejdspartnere og herunder ikke-specialister.
  Skal selvstændigt kunne identificere og reflektere over brugen af metoder og værktøjer i udviklingen af koncepter, for at kunne udvikle, tilpasse og eksekvere relevante og kreative brandkoncepter.
  Skal kunne formidle og kommunikere bæredygtige og rentable, strategiske problemstillinger og anbefalinger til samarbejdspartnere, herunder ikke-specialister.
  Skal kunne anvende analysemetoder og redskaber til at udvikle relevante brand- og aktiveringsstrategier.
  Skal kunne anvende værktøjer og redskaber til at formidle virksomhedens brand og identitet.
  Skal kunne vurdere og eksekvere indhold i relevante medier og kanaler.
  Skal kunne afdække brugeradfærd og insights for at udvikle relevant kommunikation.

  Kompetencer

  Den studerende:

  Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problematikker i relation til konceptudvikling.
  Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt brand- og koncept samarbejder.
  Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til arbejdet med konceptudvikling.
  Skal selvstændigt kunne diskutere og argumentere for relevansen af de forskellige strategiske og kreative løsningsmuligheder.
  Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede strategiske problematikker.
  Skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige strategiprocesser.
  Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til at arbejde med strategisk udvikling i virksomheden.
  Skal selvstændigt kunne vurdere og argumentere for sammenhængen mellem den udarbejdede strategi og kreative løsning.
  Skal selvstændigt kunne vurdere og argumentere for sammenhæng mellem den udarbejdede strategi og løsning
  Skal selvstændigt kunne udvikle brandidentiteter og kampagnekoncepter
  Skal kunne identificere tendenser og strømninger indenfor Creative Branding

 • Undervisningsform
  Modulet vil indeholde forelæsninger, gæsteforelæsninger, klassediskussioner, øvelser, videoer, casearbejde, peer-review mm.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation af processen og projektarbejdet.
  • Votering og meddelelse af karakter
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige eksamen er 35 minutter fordelt på 15 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til spørgsmål dialog samt 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for specialemodulet på 6. semester.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
128
timers undervisning
283
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Campaign & Activation (DA) modtager du 128 timers undervisning, hvilket svarer til 170 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, klasseundervisning, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, indsamling af empiri, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.