Copenhagen School of Design and Technology

da

FASHION 3D VIRTUEL PROTOTYPING (DA)

2019/2020
Specialeretning: Fashion Management, Pattern Design, Sustainable Fashion
Engelsk titel
FASHION 3D VIRTUAL PROTOTYPING (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944641
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Sofie Edvard Nielsen
 • Formål

  Nye digitale teknologier er på vej ind i modeindustrien og kan føre til et paradigmeskifte i den måde man designer og producerer tøj, hvor traditionelle processer og roller udfordres. 3D virtual prototyping har stort potentiale, når det kommer til reduktion af tid, materialer og omkostninger ift. udvikling af prototyper. I modulet er der fokus FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling; Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion.
  I modulet introduceres den studerende til CLO 3D som digitalt værktøj i den kreative proces. Igennem modulet trænes den studerende i at arbejde eksperimenterende med form, detaljer og finish, visualisere produkter i CLO3D samt processtyring af hele forløbet fra start til færdigt produkt.
  Den studerende får viden om og færdigheder i at analysere og reflektere over form og produkt med fokus på balance og proportioner, vurdere og argumentere for valg af finish og materiale til et produkt/design med henblik på fald, udtryk og funktionalitet samt argumentere for metode, valg og fravalg i design – og konstruktionsprocessen.
  Gennem praktiske øvelser og eksperimenter vil den studerende udvikle digitale og fysiske skitser og detaljeprøver samt færdige prototyper.
  Dette valgfag indeholder en research og arbejdsrejse med fokus på research, materiale, tværfagligt samarbejde, bæredygtig produktudvikling og produktion.

  Viden

  - designprocessen
  - konceptudvikling
  - form, funktionalitet i udvikling af beklædning
  - professionens praksis inden for produktudvikling
  - etik og bæredygtighed
  - kommunikation

  Færdigheder

  - gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt
  - vurdere valg af konstruktionsmetoders betydning for pasform og silhuet,
  - vurdere og begrunde valg af materiale og design og vurdere materialers betydning for et produkt
  - anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept
  - udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter
  - vurdere og produktudvikle et designoplæg

  Kompetencer

  - selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces
  - håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering
  - identificere problemområder og give konkrete løsningsforslag for opnåelse af en bedre pasform
  - selvstændigt håndtere og indgå i tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden i overensstemmelse med professionens etik
  - Anvende IT-baserede værktøjer til dokumentation og kommunikation

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver og hands-on projektarbejde samt en research og arbejdsrejse til NEW YORK; indeholdende research, feltarbejde, besøg hos virksomheder og leverandører. Den studerende samler øvelser, research og projektarbejde i en digitalportfolie.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal være tilmeldt en af flg. specialeretninger på professionsbachelor i design og business for at kunne vælge dette valgfagsmodul:
  • Sustainable Fashion
  • Pattern Design
  • Fashion Management

  Den studerende skal have grundlæggende færdigheder inden for syning og mønsterkonstruktion.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal påregne udgifter til rejse, hotel og leveomkostninger på destination - Rejsens varighed vil være omkring 7 dage. Estimeret beløb til fly, hotel og transport 5000-8000 dkr.
  Derudover medbringes relevant konstruktionsmateriale, syteknisk bog, tegneredskaber. Se FRONTER for uddybende liste. Den studerende skal påregne udgifter til materialer og færdig prototype. Den studerende skal medbringe en bærbar computer, strømforsyning, 3-knaps mus, samt downloade student version af CLO 3D pris 25 $ pr. md. (https://www.clo3d.com)
  Den studerendes computer skal have flg. minimumspecifikationer - se: https://support.clo3d.com/hc/en-us/articles/115000307168-Computer-Specifications
  https://support.clo3d.com/hc/en-us/articles/115012914627-How-can-I-check-my-computer-specification-

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  For at kunne gå til den mundtlige prøve i slutningen af modulet skal den studerende have afleveret eventuelle bundne forudsætninger i valgfaget, samt den skriftlige opgave med afleveringsfrist 18/3-2020 kl. 09.00.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er individuel.
  Opgavetype
  Prøven tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget. Ved prøven udprøves læringsmålene på de enkelte valgfags specifikke elementer, som fremgår af valgfagenes modulbeskrivelser.

  Den skriftlige prøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter ved modulets start.
  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf 10 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne (viden, færdigheder og kompetencer) fremgår af fagbeskrivelserne for det enkelte valgfag.
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet (ca. 4 uger efter valgfagets start). Den mundtlige prøve er placeret på valgfagets sidste dag(e). Nærmere oplysning om tid og sted for den skriftlige og mundtlige aflevering offentliggøres på Fronter eller WiseFlow.
  Syge-/omprøve
  Eventuelt specifikke formkrav til syge-/omprøve fremgår af opgaverammen for det enkelte valgfag, som offentliggøres ved valgfagets start.
 • Yderligere information
  Infomøde afholdes tirsdag den 12. november 2019 kl. 12.00-12.30 i lokale A279.
108
timers undervisning
166
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget FASHION 3D VIRTUEL PROTOTYPING (DA) modtager du 108 timers undervisning, hvilket svarer til 144 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, projektarbejde, ekskusioner.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, informationssøgning, portefolio-arbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.