Copenhagen School of Design and Technology

da

FOTOGRAFI OG FELTENGAGEMENT (DA)

2019/2020
Specialeretning: Brand Design, Communication Design & Media, Sustainable Fashion
Engelsk titel
PHOTOGRAPHY AND FIELD ENGAGEMENT (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944642
Fag- /modulansvarlig
Stine Behrendtzen
Lene Hald
 • Formål

  Formålet med dette valgfag er at udvikle den studerendes visuelle sprog og færdigheder inden for fotografi, feltengagement og designantropologi. De studerende vil gennemføre et visuelt og samskabt etnografisk projekt, fra ide til endelig udstilling. Feltengagement og co-design er gennemgående for kurset, hvor de studerende gennem hands-on-opgaver vil undersøge og fortælle gennem billeder.
  Kurset vil blandt andet indeholde innovative, eksperimentelle øvelser og diskussioner, der forbedrer den studerendes evne til at ’se’ og udtrykke sig visuelt, og kurset vil understøtte en forståelse af fotografi som et produktivt redskab til brugerinddragelse og brugerindsigt. Uanset om man fotograferer med mobiltelefon, et professionelt spejlrefleks kamera eller bruger deltager-genereret materiale, er selve udvælgelsen og vinklingen en udfordrende disciplin at mestre. Vi vil diskutere fundamentet for redigering og sekvensering og sætte skarpt på forståelsen af billederne.
  Målet er at udvikle den studerendes evne til at anvende fotografiske metoder til at kvalificere en designproces, til at genere og videreformidle designantropologiske indsigter samt til at undersøge og fortælle gennem billeder.

  Viden

  - Designteori
  - Antropologisk metode
  - Visuel kommunikation
  - Kulturforståelse
  - Konceptudvikling

  Færdigheder

  - Reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder
  - Gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt
  - Anvende antropologisk metode til indsamling af relevante data
  - Anvende innovative metoder til problemløsning
  - Formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og -kulturelt på en velargumenteret og veldokumenteret måde.

  Kompetencer

  - Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering
  - Tage ansvar for og selvstændigt varetage en design- og produktudviklingsproces
  - Udvikle og optimere virksomhedens kommunikationsplatform
  - Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for virksomhedens kommunikationsstrategi.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Modulet vil indeholde forelæsninger, klassediskussioner, gruppearbejde, feltengagementer og praktiske øvelser.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal være tilmeldt et af flg. specialeretninger på professionsbachelor i Design & Business for at kunne vælge dette valgfagsmodul:
  • Communication Design and Media (DK)
  • Brand Design (DK)
  • Sustainable Fashion

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Medbring kamera eller mobiltelefon med indbygget kamera

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  For at kunne gå til den mundtlige prøve i slutningen af modulet skal den studerende have afleveret eventuelle bundne forudsætninger i valgfaget, samt den skriftlige opgave med afleveringsfrist 18/3-2020 kl. 09.00.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er individuel.
  Opgavetype
  Prøven tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget. Ved prøven udprøves læringsmålene på de enkelte valgfags specifikke elementer, som fremgår af valgfagenes modulbeskrivelser.

  Den skriftlige prøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter ved modulets start.
  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf 10 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne (viden, færdigheder og kompetencer) fremgår af fagbeskrivelserne for det enkelte valgfag.
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet (ca. 4 uger efter valgfagets start). Den mundtlige prøve er placeret på valgfagets sidste dag(e). Nærmere oplysning om tid og sted for den skriftlige og mundtlige aflevering offentliggøres på Fronter eller WiseFlow.
  Syge-/omprøve
  Eventuelt specifikke formkrav til syge-/omprøve fremgår af opgaverammen for det enkelte valgfag, som offentliggøres ved valgfagets start.
108
timers undervisning
166
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget FOTOGRAFI OG FELTENGAGEMENT (DA) modtager du 108 timers undervisning, hvilket svarer til 144 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, konference/udstillinger, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.