Copenhagen School of Design and Technology

da

FREMTIDENS MATERIALER OG ÆSTETISK BÆREDYGTIGHED (DA)

2019/2020
Specialeretning: Fashion Management, Pattern Design, Sustainable Fashion
Engelsk titel
FUTURE MATERIALS AND AESTHETIC SUSTAINABILITY (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944643
Fag- /modulansvarlig
Susanne Guldager Johnsen
Mette Marko
Anke Pasold
 • Formål

  Fokus for dette valgfag er at undersøge og udforske, hvordan den studerende som en del af modeindustrien kan reducere forbrugerens fodaftryk på naturen, arbejde med cirkulær økonomi samt skabe en æstetisk bæredygtig produktløsning.
  Med en analytisk og eksperimenterende tilgang vil den studerende komme med konkrete løsninger på, hvordan produkter kan tænkes på en mere bæredygtig måde jf. FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
  Med afsæt i et af delmålene under FN’s verdensmål nr. 12 samt en brugerundersøgelse vil den studerende gennemgå en materialedrevet designproces, herunder løbende dokumentere processen.
  Målet er at skabe en materiel eller immateriel produktløsning, der reducerer, gentænker eller reformerer måden, hvorpå vi producerer og forbruger produkter.

  Viden

  - Designprocesser
  - Konceptudvikling
  - Æstetik og designteori
  - Materialer
  - Etik og bæredygtighed
  - Viden om marked og bruger
  - Materialers indflydelse på et produkt/design og dets funktionalitet

  Færdigheder

  - Reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder
  - Gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt
  - Foretage målgruppe- og/eller interessentundersøgelser
  - Analysere, vurdere og argumentere for materialevalg i forhold til et produkt/design
  - Vurdere og begrunde anvendelse af alternative materialer
  - Udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter
  - Anvende visuel kommunikation til at understøtte produkt/koncept
  - Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere
  - Identificere og vurdere mulige partnerskaber i værdikæden

  Kompetencer

  - Aflæse tidsånden og relatere denne til brugerens nutidige såvel som fremtidige behov
  - Arbejde analyserende og reflekterende med design og målrette dette mod koncept, virksomhed
  eller organisation
  - Tage ansvar for og selvstændigt varetage en design- og produktudviklingsproces
  - Udarbejde og implementere komplekse løsningsforslag inden for produktudvikling
  - Udvikle løsningsforslag under hensyntagen til materialer og behandlingsmetoder
  - Præsentere design/koncept og argumentere for til- og fravalg med strategisk tilgang
  - Håndtere komplekse og udviklingsorienterede studie- og arbejdsmæssige problemstillinger
  - Identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, ekskursion, feltarbejde, workshops og hands-on projektarbejde. Derudover arbejdes der både individuelt og i teams. Den studerende dokumenterer løbende sin proces i en labjournal.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal være tilmeldt et af flg. specialeretninger på professionsbachelor i Design & Business for at kunne vælge dette valgfagsmodul:
  • Sustainable Fashion
  • Pattern Design
  • Fashion Management

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  - Computer
  - Kamera
  - Skitse- og tegneredskaber
  - Skitse-/procesbog
  - Produktudviklingsredskaber (afhænger af den enkeltes faglighed)

  Den studerende skal desuden påregne eventuelle materialeudgifter til produktudvikling.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  For at kunne gå til den mundtlige prøve i slutningen af modulet skal den studerende have afleveret eventuelle bundne forudsætninger i valgfaget, samt den skriftlige opgave med afleveringsfrist 18/3-2020 kl. 09.00.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er individuel.
  Opgavetype
  Prøven tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget. Ved prøven udprøves læringsmålene på de enkelte valgfags specifikke elementer, som fremgår af valgfagenes modulbeskrivelser.

  Den skriftlige prøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter ved modulets start.
  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf 10 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne (viden, færdigheder og kompetencer) fremgår af fagbeskrivelserne for det enkelte valgfag.
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet (ca. 4 uger efter valgfagets start). Den mundtlige prøve er placeret på valgfagets sidste dag(e). Nærmere oplysning om tid og sted for den skriftlige og mundtlige aflevering offentliggøres på Fronter eller WiseFlow.
  Syge-/omprøve
  Eventuelt specifikke formkrav til syge-/omprøve fremgår af opgaverammen for det enkelte valgfag, som offentliggøres ved valgfagets start.
108
timers undervisning
166
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget FREMTIDENS MATERIALER OG ÆSTETISK BÆREDYGTIGHED (DA) modtager du 108 timers undervisning, hvilket svarer til 144 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, øvelser i labs/værksteder, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, portefolio-arbejde, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.