Copenhagen School of Design and Technology

da

SOCIAL MEDIA & E-COMMERCE (DA)

2019/2020
Specialeretning: Fashion Management, Pattern Design, Sustainable Fashion
Engelsk titel
SOCIAL MEDIA & E-COMMERCE (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944644
Fag- /modulansvarlig
Marie-Louise Lynge Jensen
Lotte Jensby
 • Formål

  Formålet med modulet er at give den studerende en strategisk og taktisk forståelse for sociale medier og e- commerce set i et forretningsperspektiv. Den studerende vil lære om sociale medier i et bredere medielandskab og koble dette til udviklingen af et e-commerce koncept i forhold til en virksomheds allerede eksisterende kommercielle afsætning.
  På modulet vil den studerende opnå viden om tendenser, teknologier, platforme, samt brugervenlighed og funktionalitet ved design af virksomhedens e-commerce koncepter.

  Viden

  - Handel
  - Logistik og supply chain management
  - Teknologi
  - Kampagneplanlægning
  - Strategisk og taktisk planlægning
  - Projektledelse
  - Forretningsforståelse

  Færdigheder

  - Vurdere markedsforhold og tilrettelægge virksomheders handelsmæssige strategier og koncepter i overensstemmelse hermed
  - Vurdere anvendelsesmuligheder af relevante it-værktøjer og styringssystemer
  - Identificere potentiale for nye markeder og løsninger gennem vurdering af tendens og
  markedsudvikling
  - Anvende analyseredskaber til at identificere relationer mellem brand og kunde,
  - Identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel
  - Anvende konceptuelle og kommercielle metoder
  - Anvende kommunikationsværktøjer til formidling af virksomhedens brand.

  Kompetencer

  - Håndtere komplekse og udviklingsorienterede studie- og arbejdsmæssige problemstillinger
  - Selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde strategisk og innovativt
  - Håndtere udviklingsorienterede opgaver indenfor design og idegenerering
  - Kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand
  - Håndtere ledelse og udvikling af projekter på strategisk niveau
  - Håndtere forretningsorienteret løsning af komplekse problemstillinger
  - Håndtere planlægning og udførelse af projekter.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Modulet vil indeholde forelæsninger, klassediskussioner, casearbejde mm.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal være tilmeldt en af flg. specialeretninger på professionsbachelor i design og business for at kunne vælge dette valgfagsmodul:
  • Fashion Management
  • Brand Design (DK)
  • Communication Design & Media (DK)

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  For at kunne gå til den mundtlige prøve i slutningen af modulet skal den studerende have afleveret eventuelle bundne forudsætninger i valgfaget, samt den skriftlige opgave med afleveringsfrist 18/3-2020 kl. 09.00.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er individuel.
  Opgavetype
  Prøven tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget. Ved prøven udprøves læringsmålene på de enkelte valgfags specifikke elementer, som fremgår af valgfagenes modulbeskrivelser.

  Den skriftlige prøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter ved modulets start.
  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf 10 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne (viden, færdigheder og kompetencer) fremgår af fagbeskrivelserne for det enkelte valgfag.
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet (ca. 4 uger efter valgfagets start). Den mundtlige prøve er placeret på valgfagets sidste dag(e). Nærmere oplysning om tid og sted for den skriftlige og mundtlige aflevering offentliggøres på Fronter eller WiseFlow.
  Syge-/omprøve
  Eventuelt specifikke formkrav til syge-/omprøve fremgår af opgaverammen for det enkelte valgfag, som offentliggøres ved valgfagets start.
108
timers undervisning
166
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget SOCIAL MEDIA & E-COMMERCE (DA) modtager du 108 timers undervisning, hvilket svarer til 144 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.