Copenhagen School of Design and Technology

da

Aesthetics, function & 3D prototyping (DA)

2022/2023
Specialeretning: Sustainable Fashion
Engelsk titel
Aesthetics, function & 3D prototyping (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944651
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Susanne Guldager Johnsen
 • Formål og læringsmål

  Valgfagsmodulet Aesthetics, Function & 3D Prototyping vil med afsæt i FN’s verdensmål, særligt med fokus på nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion, have fokus på produktudvikling.

  Gennem research vil den studerende som optakt til designprocessen besvare spørgsmål som: Hvad definerer en god pasform? Hvilken betydning har et godt materiale? Hvornår er en æstetik holdbar?

  På baggrund heraf klædes den studerende på til at kunne udarbejde og formidle innovative og identitetsskabende designløsninger. Med afsæt i en given virksomhed og brugerens behov vil den studerende arbejde kreativt med form, farve og materiale i udvikling af et outfit. Derudover udvikles produktionsdokumentation, samt guides til størrelsesset-up og ressourceoptimering. Herfra vil den studerende arbejde med produktudvikling, konstruktion, tilretning og opsyning af endelig style.

  Endelig vil der være fokus på en professionel præsentation af processen fra koncept til endelig designløsning, validering samt argumentation for valg og fravalg.

  Viden

  Den studerende:

  - skal have udviklingsbaseret viden om bæredygtige materialer og forarbejdningsmetoder.

  - skal kunne forstå og reflektere over relevant teori og metode i forhold til udvikling af innovative og identitetsskabende designløsninger.

  - skal kunne forstå og reflektere over anvendelsen af teknologi inden for industriel og eksperimenterende produktfremstilling.

  - skal have udviklingsbaseret viden om produktrelateret dokumentation.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - kan vurdere, vælge og begrunde anvendelsen af materialer og industrielle forarbejdningsmetoder i et bæredygtigt perspektiv.

  - kan udvikle bæredygtige og værdiskabende koncepter og produktløsninger, der understøtter æstetik og funktionalitet.

  - kan anvende teknologi til udvikling af innovative designløsninger.

  - kan vurdere, vælge og begrunde relevante materiale og fremstillingsmetoder.

  - kan anvende analoge og digitale metoder og redskaber i produktfremstilling.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - kan selvstændigt håndtere en bæredygtig design- og produktudviklingsproces.

  - skal identificere egen læring samt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til den teknologiske udvikling.

  - kan udarbejde og implementere komplekse løsningsforslag inden for produktudvikling i forhold til teknologi, materiale og industrielle forarbejdningsmetoder.

  - kan selvstændigt og professionelt præsentere og argumentere for til- og fravalg i udviklingsprocessen samt for selve designløsningen.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver og hands-on projektarbejde.

  Modulet lægger vægt på en eksperimenterende tilgang til produktudviklingsprocessen, hvor dele af undervisningen vil tage udgangspunkt i værksteder og labs, for at udvikle de studerendes praksisnære tilgang til design og teknologi.

  Der lægges vægt på at udvikle de studerendes selvstændighed, og undervisningen vil derfor i høj grad bestå af sparring fra underviserne og praktisk arbejde, der har til hensigt at generere og afprøve ny viden.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Kun studerende indskrevet på specialeretningen Sustainable Fashion Tech kan deltage i dette valgfag.

  Den studerende skal have grundlæggende færdigheder inden for syning og mønsterkonstruktion, samt færdigheder i anvendelsen af CLO. Derudover skal den studerende have gennemført introkurset på KEA Maker Lab inden dette modul starter. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#makerlab

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Formkrav
  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf 10 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for valgfaget.
  Frist for aflevering
  Ved modulets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Aesthetics, function & 3D prototyping (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, virksomhedssamarbejde, digitale øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, indsamling af empiri, værksted.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.