Copenhagen School of Design and Technology

da

Bæredygtig forandring i mode- og livsstilsbranchen (DA)

2021/2022
Specialeretning: Fashion Management (Business), Sustainable Fashion
Engelsk titel
Sustainable change in the fashion and lifestyle industry (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944652
Fag- /modulansvarlig
Sofie Edvard Nielsen
Tina Hjort
Tim Meicker
 • Formål og læringsmål

  Den studerende vil i dette modul arbejde strategisk med FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling for at identificere udfordringer og muligheder for bæredygtige, innovative løsninger i værdikæden. Der vil blive arbejdet med at “disrupte business as usual” for derved at skabe værdi for interessenter, samfundet og naturen.

  Den studerende vil arbejde eksperimenterende og kommercielt i en nuværende, samt fremtidig bæredygtig kontekst, samt få udviklingsbaseret viden i forhold til tendenser og fremtidstænkning. Derudover vil der være fokus på at kommunikere i et fagfællesskab, samt på et tværdisciplinært niveau, samt formidling af virksomhedskultur.

  Omdrejningspunktet bliver, i et tværfagligt samarbejde mellem Sustainable Fashion Tech og Fashion Management studerende, at udvikle en bæredygtig strategi og anbefalinger til implementering i en virksomhed. Der arbejdes med forretningsmodeller, design- og konceptløsninger, samt supply chain management i processen for at styrke virksomhedens gennemsigtighed og troværdighed som en ansvarlig aktør inden for mode- og livsstilsindustrien og i verden.

  Modulet understøtter kompetencer indenfor bæredygtighed, således at den enkelte studerende får de bedste muligheder for at skabe bæredygtig værdi indenfor mode- og livsstilsbranchen og forstå sin egen rolle som forandringsagent. Der vil være fokus på at arbejde med en studenterdrevet, handlingsorienteret og transformativ tilgang i processen, hvor research og analyse er omdrejningspunktet for at skabe ny viden og målrette denne i en virksomhedskontekst.

  Viden

  Den studerende:

  - skal have udviklingsbaseret viden i forhold til tendenser og fremtidstænkning.

  - skal kunne forstå og reflektere over anvendelsen af teknologi inden for industriel og eksperimenterende produktfremstilling.

  - skal kunne redegøre for forskellige tilgange til innovation og have viden om forretningsmodeludvikling.

  - skal have viden om bæredygtige tilgange i forsyningskæden Supply Chain Management.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - kan arbejde eksperimenterende og kommercielt i en nuværende samt fremtidig bæredygtig kontekst.

  - kan formidle i en intern virksomhedskultur samt i en lokal som global kontekst.

  - skal kunne vurdere markedsforhold og tilrettelægge virksomheders handelsmæssige strategier og koncepter i overensstemmelse hermed.

  - skal kunne identificere og vurdere mulige partnerskaber i værdikæden, formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - kan selvstændigt og professionelt præsentere og argumentere for til- og fravalg i udviklingsprocessen samt for selve designløsningen.

  - skal kunne selvstændigt håndtere og indgå i tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden i overensstemmelse med professionens etik.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil være en kombination af dialogbaserede forelæsninger, projektarbejde, øvelser mv.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Kun studerende indskrevet på specialeretningerne Sustainable Fashion Tech og Fashion Management kan deltage i dette valgfag.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Formkrav
  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf 10 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for valgfaget.
  Frist for aflevering
  Ved modulets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bæredygtig forandring i mode- og livsstilsbranchen (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, informationssøgning, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.