Copenhagen School of Design and Technology

da

E-commerce (DA)

2022/2023
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
E-commerce (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944653
Fag- /modulansvarlig
Lotte Jensby
 • Formål og læringsmål

  Formålet med valgfaget er at give den studerende en grundlæggende strategisk, taktisk og operationel forståelse af e-commerce set i et forretningsperspektiv.

  Med afsæt i teori om økonomiske, markeds- og konkurrencemæssige forhold vil den studerende blive introduceret til emnet, og med indsigt i virksomhedens værdikæde vil den studerende få indblik i logistiske, digitale, funktionelle og brugermæssige overvejelser i forbindelse med e-commerce.

  Udviklingen inden for e-commerce gør at virksomhederne er nødt til at gentænke deres traditionelle forretningskoncept, så det i højere grad kombinerer offline og online handel, hvilket påvirker ressourcer og arbejdsopgaver i virksomhederne.

  Valgfaget vil endvidere inddrage relevante trends, tendenser, teknologier, samt praksisnære cases, som anvendes til at understøtte forståelsen og bredden på emnet.

  Viden

  Den studerende:

  - skal have viden om  logistik og Supply Chain Management.

  - skal have viden om relevante erhvervsøkonomiske problemstillinger.

  - skal have kendskab til markeds- og konkurrenceforhold .

  - skal have udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metode inden for handel med fokus på forsyningsmarkedsforhold, internationale handelsforhold og virksomhedsstrategi.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - skal kunne  vurdere markedsforhold og tilrettelægge virksomheders handelsmæssige strategier og koncepter i overensstemmelse hermed.

  - skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, herunder inddrage relevante teknologier og processer, samt begrunde og vælge relevante løsninger. 

  - skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, herunder inddrage det omgivende samfunds behov, samt perspektivere det til virksomheden. 

  - skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. 

  - skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

 • Undervisningsform
  Modulet vil indeholde forelæsninger, digitale øvelser, projektarbejde m.m.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Kun studerende indskrevet på specialeretningen Fashion Management kan deltage i dette valgfag.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Formkrav
  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf 10 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for valgfaget.
  Frist for aflevering
  Ved modulets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget E-commerce (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, interne forelæsninger, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, informationssøgning, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.