Copenhagen School of Design and Technology

da

SoMe Content Strategi og Taktik (DA)

2021/2022
Specialeretning: Brand Design, Communication Design & Media
Engelsk titel
SoMe Content Strategi og Taktik (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944654
Fag- /modulansvarlig
Marie-Louise Lynge Jensen
Laura Elmøe
 • Formål og læringsmål

  Formålet med modulet er at give den studerende en strategisk og taktisk forståelse for arbejdet med content på sociale medier. Ydermere er formålet at udvikle den studerendes færdigheder og kompetencer til at udvikle content, der er relevant for både afsender og modtager.

  Den studerende vil derfor i løbet af modulet oparbejde viden, færdigheder og kompetencer indenfor arbejdet med følgende centrale områder: Contentstrategi, contentplanlægning og optimering af content.

  Viden

  Den studerende:

  - skal kunne forstå og reflektere over anvendt teori og metode til at indsamle og analysere markedsdata.

  - skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis inden for kommunikation, strategi og medieforståelse.

  - skal kunne definere og forklare forskellige formidlingsstrategier til at bygge bro mellem afsenders budskab og modtagers behov.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - skal kunne vurdere og anvende relevante kvalitative metoder til at identificere relevante brugerindsigter.

  - skal kunne anvende en empatisk og analytisk tilgang i konceptudviklingsprocessen.

  - skal kunne identificere, vurdere og producere relevante løsningsforslag på baggrund af research og databearbejdning.

  - skal behandle, formidle og transformere viden strategisk, skriftligt, visuelt og mundtligt.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige strategiprocesser.

  - skal kunne diskutere styrker og svagheder ved forskellige løsningsformer og træffe et endeligt valg ift. den overordnede strategi.

 • Undervisningsform
  Modulet vil indeholde forelæsninger, klassediskussioner, øvelser, casearbejde, peer-review mm.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Kun studerende indskrevet på specialeretningerne Brand Design (DK) og Communication Design and media (DK) kan deltage i dette valgfag.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Formkrav
  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf 10 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for valgfaget.
  Frist for aflevering
  Ved modulets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget SoMe Content Strategi og Taktik (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, klasseundervisning, peer-review.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, indsamling af empiri, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.