Copenhagen School of Design and Technology

da

Bachelorprojekt (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Bachelorprojekt (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
9 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9944999
Fag- /modulansvarlig
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål og læringsmål

  Professionsbachelorprojektet afslutter uddannelsen på sidste semester, når alle forudgående prøver er bestået.

  Bachelorprojektet dokumenterer sammen med uddannelsens øvrige prøver og praktikprøven, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

  Bachelorprojektet skal derudover dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling.

 • Undervisningsform
  Du vil i ifm. dit bachelorprojekt modtage vejledning.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Professionsbacheloreksamenen kan først afsluttes, når den studerende har bestået alle andre prøver på professionsbacheloruddannelsen i Design og Business samt afleveret eventuelle bundne forudsætninger. Herefter er den studerende automatisk tilmeldt professionsbacheloreksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Bachelorprojektet består af en skriftlig bachelorrapport og en mundtlig prøve med udgangspunkt i bachelorrapporten.

  Bachelorprøvens skriftlige del kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (max. 2 studerende) med individuel bedømmelse.

  Nærmere information om tid og sted vedrørende aflevering af den skriftlige bachelorrapport og den mundtlige eksamen offentliggøres på Fronter.

  Ved individuel skriftligprøve
  Den skriftlige bachelorrapport skal fylde max. 25 normalsider.

  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro og love erklæring, executive summary, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Ved skriftlig gruppeprøve
  Den skriftlige bachelorrapport skal fylde max. 45 normalsider.

  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro og love erklæring, executive summary, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers skriftlige bidrag være tydeligt angivet og være en afrundet helhed, der kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag i den skriftlige bachelorrapport må ikke overstige 30%.

  Der kan dannes grupper på tværs af specialer, også på tværs af danske og internationale specialer, men bachelorrapporten skal skrives på samme sprog, såfremt man afleverer gruppeprøve.

  Ved gruppeprøve aflægges den mundtlige prøve individuelt, og eksaminanderne skal afholde hver deres mundtlige fremlæggelse.

  Ved gruppeprøve afgives karakterer individuelt.

  Vejledning:
  Ved forløbets opstart skal den studerende aflevere en foreløbig problemformuleringsblanket for bachelorprojektet, som godkendes af hovedvejleder. Hvis problemformuleringen vurderes til ikke at være inden for uddannelsens faglighed eller inden for rammerne af bachelorprojektet, vil den studerende blive kontaktet af hovedvejlederen med henblik på muligheden for vejledning angående problemformulering.
  Hvis hovedvejlederen skønner, at der er behov for det, kan den studerende modtage tilbud om ekstra vejledning angående problemformuleringen.

  Ved godkendelse af problemformulering tildeles den studerende en hovedvejleder, som også er bachelorprojektets eksaminator. Derudover kan den studerende vælge forskellige bivejledere.

  Ved individuelle prøver er vejledningen fordelt efter 2 hovedvejledninger à 45 minutter og 1 bivejledning à 30 minutter.

  Ved gruppeprøver har gruppen tilsammen 3 hovedvejledninger à 45 minutter og 2 bi-vejledninger à 30 minutter. Begge gruppemedlemmer må deltage i vejledningen sammen.

  Nærmere information om booking af vejledning offentliggøres på Fronter.

  Der er kun afsat de vejledningstimer, der udbydes. Såfremt en vejledning ikke bliver booket, vil den gå tabt i forhold til det samlede antal vejledninger. Hvis den studerende ikke møder op til en vejledningstid, vil vejledningstiden også gå tabt i forhold til det samlede antal vejledninger.

  Hoved- og bivejledere vejleder ikke pr. e-mail og læser ikke længere tekststykker før en vejledning.
  Opgavetype
  Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende på selvstændig og professionel vis kan formulere, analysere og løse komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger med reflekteret anvendelse af uddannelsens teorier, metoder og praksisformer.

  Bachelorprojektet skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og skal udarbejdes i samarbejde med eller i relation til en offentlig eller privat virksomhed, NGO eller eget iværksætterprojekt.
  Formkrav
  Rapporten skal indeholde:
  ● Forside indeholdende: Titel, den studerendes navn, fødselsdato og år (6 første cifre), specialeretningen, antal anslag, hovedvejleders navn, tro og loveerklæring samt samtykkeerklæring om, hvorvidt opgaven må udstilles på biblioteket (kun opgaver med karakter over 7 kan blive udstillet), samt evt. fortrolighedserklæring.
  Forsiden findes i WiseFlow og udfyldes, når bachelorrapporten uploades.
  ● Executive summary på engelsk på 1.200–1.400 anslag.
  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning og problemfelt
  ● Problemformulering
  ● Teori og metode
  ● Afgrænsning
  ● Analyse
  ● Løsning
  ● Konklusion
  ● Perspektivering
  ● Litteraturliste
  ● Bilag

  Definition af normalside
  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter og kildehenvisninger, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro- og loveerklæring, indholdsfortegnelse, kildeliste (litteraturliste) og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Anvendt referencesystem
  Kildeliste, kildehenvisninger og citatangivelser skal håndteres efter Harvard Referencing System.

  Særligt krav til kilde- og litteraturliste
  I opgaven skal du kildehenvise til de teorier og metoder, som du anvender. Du skal sikre dig, at kildelisten (litteraturlisten) indeholder alle de teorier og metoder, som du anvender i opgaven, og at du henviser til de korrekte materialer, jf. pensumlisten. Du må f.eks. ikke henvise til en undervisers præsentation, men skal henvise til den originale kilde fra pensum.

  Bilag
  Bilag placeres efter kildelisten og skal kun medtages, hvis den studerende henviser til det i opgaven. Et bilag er materialer, som den studerende stiller til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme i sit fulde uddrag i opgaven. Bilag kan være - men er ikke begrænset til - interviewudskrifter, spørgeskemaer, statistiske oversigter, svært tilgængelige dokumenter m.m. Et bilag skal påføres bilagsnummer, overskrift, forklarende tekst og eventuelt referencer. Ved flere bilag skal den studerende lave en bilagsoversigt. Hvert nyt bilag starter på en ny side.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-2 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 45 minutter, hvoraf maksimum 15 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, minimum 15 minutter tildeles faglig dialog og 15 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Til den mundtlige prøve må den studerende medbringe en præsentation. Den studerende skal selv have computer og adaptor med til at afspille præsentationen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende skal med bachelorprojektet demonstrere evnen til at:
  ● Identificere, begrunde og afgrænse en fagrelevant problemformulering.
  ● Udvælge, redegøre for og anvende relevant faglitteratur, teori og metode.
  ● Tilvejebringe, analysere samt tage kritisk stilling til empirisk materiale i overensstemmelse med relevante teorier, teknikker og metoder.
  ● Udføre og begrunde analyser med inddragelse af relevante faglige begreber og empiri.
  ● Vælge, konkretisere og begrunde en løsning i forhold til den selvvalgte problemformulering.
  ● Reflektere over og begrunde praktiske realiseringsmuligheder af den valgte løsning.
  ● Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller på en logisk, struktureret og veldisponeret måde i både en skriftlig og mundtlig fremstilling.
  Stave- og formuleringsevner
  Stave- og formidlingsevne indgår ligeledes i bedømmelsen. Dog vægtes det faglige indhold tungest.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af 7. semester. Nærmere information om tid og sted vedrørende aflevering af den skriftlige bachelorrapport og den mundtlige eksamen offentliggøres på Fronter og i Wiseflow.
2
timers vejledning
409
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 2 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 409 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.