Copenhagen School of Design and Technology

da

Bachelorprojekt (DA)

2023/2024
Specialeretning: Creative Branding, Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Bachelorprojekt (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
9 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9944999
Fag- /modulansvarlig
Trine Bekkersgaard Stark
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Professionsbachelorprojektet afslutter uddannelsen på sidste semester, når alle forudgående prøver er bestået.

  Bachelorprojektet dokumenterer sammen med uddannelsens øvrige prøver og praktikprøven, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

  Bachelorprojektet skal derudover dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling.

 • Undervisningsform
  Du vil i ifm. dit bachelorprojekt modtage vejledning.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Professionsbacheloreksamenen kan først afsluttes, når den studerende har bestået alle andre prøver på professionsbacheloruddannelsen i Design og Business samt afleveret eventuelle bundne forudsætninger. Herefter er den studerende automatisk tilmeldt professionsbacheloreksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Bachelorprojektet består af en skriftlig bachelorrapport og en mundtlig prøve med udgangspunkt i bachelorrapporten.

  Bachelorprøvens skriftlige del kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (max. 2 studerende) med individuel bedømmelse.

  Ved individuel skriftligprøve
  Den skriftlige bachelorrapport skal fylde max. 25 normalsider.
  Ved skriftlig gruppeprøve
  Den skriftlige bachelorrapport skal fylde max. 45 normalsider.

  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro og love erklæring, executive summary, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers skriftlige bidrag være tydeligt angivet og være en afrundet helhed, der kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag i den skriftlige bachelorrapport må ikke overstige 30%.

  Ved gruppeprøve aflægges den mundtlige prøve individuelt, og eksaminanderne skal afholde hver deres mundtlige fremlæggelse.

  Ved gruppeprøve afgives karakterer individuelt.
  Opgavetype
  Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende på selvstændig og professionel vis kan formulere, analysere og løse komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger med reflekteret anvendelse af uddannelsens teorier, metoder og praksisformer.

  Bachelorprojektet skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og skal udarbejdes i samarbejde med eller i relation til en offentlig eller privat virksomhed, NGO eller eget iværksætterprojekt.
  Formkrav
  Ved individuel skriftligprøve
  Den skriftlige bachelorrapport må have et maksimum på 25 normalsider.
  Ved skriftlig gruppeprøve
  Den skriftlige bachelorrapport må have et maksimum på 45 normalsider.
  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-2 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 45 minutter, hvoraf maksimum 15 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, minimum 15 minutter tildeles faglig dialog og 15 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Til den mundtlige prøve må den studerende medbringe en præsentation.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende skal med bachelorprojektet demonstrere evnen til at:
  ● Identificere, begrunde og afgrænse en fagrelevant problemformulering.
  ● Udvælge, redegøre for og anvende relevant faglitteratur, teori og metode.
  ● Tilvejebringe, analysere samt tage kritisk stilling til empirisk materiale i overensstemmelse med relevante teorier, teknikker og metoder.
  ● Udføre og begrunde analyser med inddragelse af relevante faglige begreber og empiri.
  ● Vælge, konkretisere og begrunde en løsning i forhold til den selvvalgte problemformulering.
  ● Reflektere over og begrunde praktiske realiseringsmuligheder af den valgte løsning.
  ● Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller på en logisk, struktureret og veldisponeret måde i både en skriftlig og mundtlig fremstilling.
  Stave- og formuleringsevner
  Stave- og formidlingsevne indgår ligeledes i bedømmelsen. Dog vægtes det faglige indhold tungest.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
2
timers vejledning
409
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 2 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 409 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.