Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Fagkode
9981301
Fag- /modulansvarlig
Christina Rungstrøm
Mikkel Meldgaard
 • Formål
  Viden

  Den uddannede har udviklingsbaseret viden om og kan forstå og reflektere over:
  • praktikvirksomhedens forretningsmodel
  • det professionelle miljø, jobfunktioner og interessenter i praktikvirksomheden

  Færdigheder

  Den uddannede kan anvende metoder og redskaber samt mestre de færdigheder, der knytter sig til:
  • udførelsen af relevante opgaver i praktikvirksomheden

  Den uddannede kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i relation til:
  • egen deltagelse i opgaveløsning
  • løsninger på praktikstedet
  • professionen som digital konceptudvikler

  Den uddannede kan formidle:
  • praksisnære problemstillinger til praktikvirksomhedens samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den uddannede kan håndtere komplekse udviklingsorienterede situationer i relation til:
  • praktikvirksomhedens nuværende arbejde med digital konceptudvikling samt dens fremtidige kompetencebehov inden for digital konceptudvikling

  Den uddannede kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til:
  • ansvar for opgaveløsning

  Den uddannede kan videreudvikle egen viden og færdigheder samt identificere egne læringsbehov i tilknytning til:
  • mindst én profession i praktikvirksomheden

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Det er en forudsætning for at følge undervisningen, at den studerende har adgang til en bærbar computer eller tilsvarende. Undervisning kan derfor planlægges på det grundlag at alle studerende har adgang til computer. Undervisningen organiseres på en måde, så studerende bliver gjort bekendte med forskellige former for undervisning og arbejdsmetoder, og derved udvikler en stor grad af selvstændighed, samarbejdsevner og innovative evner. Uddannelsen lægger stor vægt på at den enkelte studerende deltager aktivt i uddannelsens aktiviteter og tager ansvar for egen læring.

  Undervisningen tilpasses de enkelte semestres fag, hvor hvert semester har eget uafhængige, overordnede læringsmål, der skal sikre kontinuitet i læringen. Der vil forekomme en kombination af klasserumsundervisning, emnespecifikke og interdisciplinære projekter, og problemorienterede opgaver.

  Arbejde udføres både i grupper og individuelt. Det anbefales dog, at de studerende danner studiegrupper med henblik på at støtte den enkelte studerende i dennes læring i forbindelse med dagligt arbejde og opgaver. Variationerne i arbejdsform giver den studerende mulighed for at udvikle sig akademisk, og udvikler evnen til at reflektere og arbejde individuelt, samtidig med at samarbejdsevner og forståelse styrkes.

  Uddannelsen er udformet så den kombinerer teori og praksis. Noget af undervisningen kan derfor henlægges som virksomhedsbesøg.

  Der vil på uddannelsen anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
  • klasseundervisning
  • gruppearbejde
  • cases
  • virksomhedsbesøg
  • interdisciplinær, projektbaseret undervisning
  • problem-baseret læring
  • vidensdeling
  • e-læring
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
4
timers vejledning
407
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 4 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.