Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Internship (EN)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Fagkode
9981701
Fag- /modulansvarlig
Christina Rungstrøm
Mikkel Meldgaard
 • Formål og læringsmål

  Inden det afsluttende bachelorprojekt skal den studerende i 10 ugers praktik hos en virksomhed i Danmark eller udlandet. Praktikken giver mulighed for at afprøve færdigheder i praksis og få brugbare erfaringer fra arbejdslivet. Praktikopholdet giver desuden også mulighed for som studerende at grundlægge et netværk og opnå en praksisnær tilknytning til erhvervslivet.

  Viden

  Den uddannede har udviklingsbaseret viden om og kan forstå og reflektere over:
  • praktikvirksomhedens forretningsmodel
  • det professionelle miljø, jobfunktioner og interessenter i praktikvirksomheden

  Færdigheder

  Den uddannede kan anvende metoder og redskaber samt mestre de færdigheder, der knytter sig til:
  • udførelsen af relevante opgaver i praktikvirksomheden

  Den uddannede kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i relation til:
  • egen deltagelse i opgaveløsning
  • løsninger på praktikstedet
  • professionen som digital konceptudvikler

  Den uddannede kan formidle:
  • praksisnære problemstillinger til praktikvirksomhedens samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den uddannede kan håndtere komplekse udviklingsorienterede situationer i relation til:
  • praktikvirksomhedens nuværende arbejde med digital konceptudvikling samt dens fremtidige kompetencebehov inden for digital konceptudvikling

  Den uddannede kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til:
  • ansvar for opgaveløsning

  Den uddannede kan videreudvikle egen viden og færdigheder samt identificere egne læringsbehov i tilknytning til:
  • mindst én profession i praktikvirksomheden

 • Undervisningsform
  Du vil modtage vejledning fra din praktikvejleder.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Prøven er intern og evaluerer opnåelse af den studerendes individuelle læringsmål, der forud for praktikforløbet er fastlagt af den studerende, virksomheden og vejlederen fra uddannelsen.
  Den studerende udarbejder en praktikrapport som grundlag for bedømmelsen af praktikforløbet.
  Praktikrapporten er en maks. fem normalsiders rapport (normalside defineret som 2400 anslag inkl. mellemrum) med beskrivelse og refleksion over praktikken.
  Krav til praktikrapport uddybes i skriftlig form og gives til de studerende senest på 6. semester.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 7. semester. Karakter fastsættes på baggrund af den afleverede rapport.
4
timers vejledning
407
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 4 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.