Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Internship (EN)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Fagkode
9981701
Fag- /modulansvarlig
Rikke Malene Bro Moseholm
Christina Rungstrøm
Mikkel Meldgaard
Frederikke Bender
 • Formål og læringsmål

  Inden det afsluttende bachelorprojekt skal den studerende i 10 ugers praktik hos en virksomhed i Danmark eller udlandet. Praktikken giver mulighed for at afprøve færdigheder i praksis og få brugbare erfaringer fra arbejdslivet. Praktikopholdet giver desuden også mulighed for som studerende at grundlægge et netværk og opnå en praksisnær tilknytning til erhvervslivet.

  Viden

  Den studerende:
  • Har udviklingsbaseret viden om og forståelse for praktikvirksomhedens forretningsmodel og strategi.
  • Kan forstå og reflektere over praktikvirksomhedens anvendelse af teknologi og brug af digitale koncepter.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Kan anvende praktikvirksomhedens metoder og redskaber til skabelse og/eller vedligeholdelse af virksomhedens digitale koncepter
  • Kan erhverve sig de færdigheder, der knytter sig til arbejdet i praktikvirksomheden
  • Kan vurdere praktikvirksomhedens problemstillinger samt udvælge og begrunde løsningsforslag hertil.
  • Kan formidle praktikvirksomhedens problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i praktikvirksomheden med udvikling og/eller vedligeholdelse af virksomhedens digitale koncepter.
  • Kan selvstændig indgå i faglige og tværfaglige samarbejder i praktikvirksomheden, og påtage sig ansvar for opgaveløsning med en professionel etik.
  • Kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer som led i praktikken.

 • Undervisningsform
  Du vil modtage vejledning fra din praktikvejleder.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Prøven er intern og evaluerer opnåelse af den studerendes individuelle læringsmål, der forud for praktikforløbet er fastlagt af den studerende, virksomheden og vejlederen fra uddannelsen.
  Den studerende udarbejder en praktikrapport som grundlag for bedømmelsen af praktikforløbet.
  Formkrav
  Praktikrapporten er en maks. fem normalsiders rapport (normalside defineret som 2400 anslag inkl. mellemrum) med beskrivelse og refleksion over praktikken.
  Krav til praktikrapport uddybes i skriftlig form og gives til de studerende senest på 6. semester.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 7. semester. Karakter fastsættes på baggrund af den afleverede rapport.
5
timers vejledning
406
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 5 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 406 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.