Copenhagen School of Design and Technology

da

Bachelorprojekt (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Bachelor Project
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Fagkode
9981702
Fag- /modulansvarlig
Christina Rungstrøm
Mikkel Meldgaard
Frederikke Bender
 • Formål og læringsmål

  Bachelorprojektet dokumenterer, sammen med uddannelsens øvrige prøver og praktikprøven, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

  Bachelorprojektet skal endvidere dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen skal tage udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen skal godkende problemstillingen.

  Viden

  Den uddannede:
  • Har udviklingsbaseret viden om trends, teori, metode og praksis inden for udvikling og anvendelse af digitale koncepter og forretningsmodeller.
  • Har udviklingsbaseret viden om lovgivnings betydning for udvikling af digitale koncepter
  • Kan forstå og reflekter over teknologiens indvirkning og muligheder i et forretningsmæssigt perspektiv og som element i et digitalt koncept.
  • Kan forstå og reflektere over forskellige former for brugerundersøgelse i relation til videnskabelig metode og videnskabsteori
  • Kan forstå og reflektere over det videnskabsteoretiske grundlag for valg og anvendelse af metoder.

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  • Anvende metoder og redskaber til kompleks databaseret analyse af trends, forretning, brugere og praksis, og hermed udvikle og afprøve værdiskabende digitale koncepter
  • Vurdere eksisterende koncepter og formidle løsningsforslag til optimering af disse til samarbejdspartnere og virksomheder
  • Anvende en metodisk tilgang til udvikling af digitale koncepter, herunder digitale brugeroplevelser og værdiskabelse.
  • Vurdere og argumentere for valg af løsning i forhold til brugere, brugeradfærd, udviklingsproces, teknologi, bæredygtighed, værdiskabelse og forretningspotentiale
  • Formidle udviklings-og forandringsprocesser til samarbejdspartnere
  • Mestre kommunikation til understøttelse af brugeroplevelsen

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til forretningsorienteret digital konceptudvikling med begrundet valg i relevante teknologier, brugerindsigter og under hensyntagen til virksomhedens strategiske grundlag.
  • Håndtere facilitering af innovative processer.
  • Selvstændigt indgå i faglige og tværfaglige samarbejder om udvikling af digitale koncepter og påtage sig ansvar indenfor rammerne af en professionel etik
  • Identificere egne læringsbehov og fortsatte udvikling af viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen som digital konceptudvikler.

 • Undervisningsform
  Det er en forudsætning for at følge undervisningen, at den studerende har adgang til en bærbar computer eller tilsvarende. Undervisning kan derfor planlægges på det grundlag at alle studerende har adgang til computer. Undervisningen organiseres på en måde, så studerende bliver gjort bekendte med forskellige former for undervisning og arbejdsmetoder, og derved udvikler en stor grad af selvstændighed, samarbejdsevner og innovative evner. Uddannelsen lægger stor vægt på at den enkelte studerende deltager aktivt i uddannelsens aktiviteter og tager ansvar for egen læring.
  Undervisningen tilpasses de enkelte semestres fag, hvor hvert semester har eget uafhængige, overordnede læringsmål, der skal sikre kontinuitet i læringen. Der vil forekomme en kombination af klasserumsundervisning, emnespecifikke og interdisciplinære projekter, og problemorienterede opgaver.

  Arbejde udføres både i grupper og individuelt. Det anbefales dog, at de studerende danner studiegrupper med henblik på at støtte den enkelte studerende i dennes læring i forbindelse med dagligt arbejde og opgaver. Variationerne i arbejdsform giver den studerende mulighed for at udvikle sig akademisk, og udvikler evnen til at reflektere og arbejde individuelt, samtidig med at samarbejdsevner og forståelse styrkes.

  Uddannelsen er udformet så den kombinerer teori og praksis. Noget af undervisningen kan derfor henlægges som virksomhedsbesøg.

  Der vil på uddannelsen anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
  • klasseundervisning
  • gruppearbejde
  • cases
  • virksomhedsbesøg
  • interdisciplinær, projektbaseret undervisning
  • problem-baseret læring
  • vidensdeling
  • e-læring
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Bachelorprojektet afslutter uddannelsen, når alle forudgående prøver er bestået.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Prøven er med ekstern censur, og der gives en samlet individuel karakter efter 7-trinsskalaen for projektet og den mundtlige del.

  Individuel eksamination med udgangspunkt i projektarbejde udarbejdet individuelt eller i en gruppe af normalt op til 3 studerende. Der gives en individuel karakter (7-trinsskalaen) ud fra en helhedsvurdering af et digitalt koncept, en konceptuel prototype eller et digitalt produkt, en rapport og en mundtlig del.

  Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig og skriftlig prøve med ekstern censur, hvor der gives en samlet individuel karakter efter 7-trinsskalaen for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation.

  Individuel eksamination med udgangspunkt i projektarbejde udarbejdet individuelt eller i en gruppe af normalt op til 3 studerende. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af et digitalt koncept, en konceptuel prototype eller et digitalt produkt, en rapport og en mundtlig del.

  Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For nærmere beskrivelse af prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til studieordningens lokaldel med beskrivelse af uddannelsens eksaminer.
  Formkrav
  Et digitalt koncept, der ligger inden for rammerne af uddannelsens overordnede læringsmål. En konceptuel prototype eller et digitalt produkt, som imødekommer (eller løser) komplekse udfordringer knyttet til det digitale koncept. Rapport på max. 30 normalsider plus max 15 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusive bilag

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med. Bilag er uden for bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-3 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Individuel eksamination med udgangspunkt i det afleverede samt mundtligt oplæg:
  • oplæg fra den studerende: 10 min.
  • eksamensdialog: 20 min.
  • votering og afgivelse af resultat: 10 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af det afleverede, præsentation og individuel eksamination.
  Stave- og formuleringsevner
  Formuleringsevne og stavning bedømmes som en del af det samlede indtryk af bachelorprojektet. Karakteren givet for projektet reflekterer således den overordnede bedømmelse af det akademiske indhold, samt den studerendes evne til at formulere sig og stave korrekt, dog med hovedvægten lagt på det professionelle indhold. En mangelfuld stave- og formuleringsevne kan max. trække en karakter ned.

  Studerende som kan dokumentere en relevant tilstand som påvirker deres evne til at overholde dette krav kan søge om dispensation for kravet. Dispensationsanmodningen skal være sendt til studieadministrationen for uddannelsen, stilet mod studielederen, senest fire uger inden eksamen.
6
timers vejledning
405
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 6 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 405 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.