Copenhagen School of Design and Technology

da

Konstruktion og bæredygtighed (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Construction and sustainability (DA)
Uddannelse
Produktudvikling og teknisk integration
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9989143
Fag- /modulansvarlig
Peter Sommer
 • Formål

  Fagelementet beskæftiger sig med konstruktion og dimensionering. Endvidere indgår bæredygtighed i relation til studieretningen og uddannelsens fokus med produktudvikling og integrering af teknologier.

  Viden

  Den studerende har
  • udviklingsbaseret viden om praksis og anvendte teori og metoder indenfor om miljøstyring, miljøledelsessystemer og bæredygtighedsfilosofier.
  • forståelse for praksis, anvendt teori og metode til konstruktion og produktudvikling inden for studieretningen samt kan reflektere over hvordan miljø- og bæredygtighedsperspektivet spiller ind på en virksomheds forretning

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende metoder til automatisering af processer inden for studieretningen og mestrer metoder til optimering af processer inden for studieretningen
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger i forbindelse med konstruktion af løsninger samt begrunde og vælge relevante modeller til konstruktion af komplekse løsninger med bæredygtige teknologier
  • formidle praksisnære og faglige modeller og løsninger til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere konstruktion af komplekse og udviklingsorienterede løsninger inden for studieretningen.
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på optimering af eksisterende løsninger i industriel sammenhæng, og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til konstruktion og bæredygtighed inden for studieretningen.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På professionsbachelor uddannelsen i produktudvikling og teknisk integration, anvendes en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer herunder:
  - Klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Case baserede øvelser
  - Spil og rollespil
  - Virksomheds ekskursioner
  - Tværfaglig projektorienteret undervisning
  - Problembaseret læring
  - Tværfaglig vidensdeling
  - Studenteroplæg
  - Cooperative learning
  - Digitale læringsteknologier og læringsrum
  - Workshops
  - selvstudium
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  En afgørende del af dette studies berettigelse er integrationsdelen – at få kompetence til at integrere tekniske fagligheder i samspil med andre. Dette er integratorrollen. Studiet er bl.a. af den årsag baseret på gruppeprojektarbejde, og et tilfredsstillende udbytte vil kun nås ved at deltage i disse projekter. Vi anbefaler derfor, at de studerende deltager i undervisningen, herunder afleverer og fremlægger opgaver og projekter.
  I eksamensformer hvor der evalueres på baggrund af et skriftligt arbejde er det en forudsætning at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de opstillede formkrav, for at man kan deltage i eksamen. Opfyldes forudsætningen ikke kan den studerende ikke gå til prøve før forudsætningen er opfyldt og den studerende har brugt et prøveforsøg.
  Der er mødepligt til plenumdage på uddannelsen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Gruppestørrelsen anbefales til 3-4 studerende.
  Prøvens omfang er 10 ECTS.
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en intern individuel mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt.
  Projektet præsenteres individuelt. Hvert gruppemedlem fremlægger max. 5 min med efterfølgende eksamination. Der afsættes 30 minutter pr. eksaminand inkl. Votering og skift
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Konstruktion og bæredygtighed (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.