Copenhagen School of Design and Technology

da

Innovation og industriel design (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Innovation and Industrial Design (DA)
Uddannelse
Produktudvikling og teknisk integration
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9989144
Fag- /modulansvarlig
Peter Sommer
 • Formål

  Fagelementet beskæftiger sig med innovation generelt, og med hvorledes man på en systematisk måde kan skabe innovation i produktudvikling og procesoptimering ud fra en forståelse af studieretningens industri og vilkår.

  Viden

  Den studerende:
  • har udviklingsbaseret viden om praksis og anvendte teori og metoder indenfor de teknologiske løsninger inden for studieretningens industri
  • har forståelse for praksis, filosofi, anvendt teori og metode når teknologi anvendes i en industriel sammenhæng
  • kan reflektere over alternative anvendelser af metoder og teknologi og tilhørende etiske problemstillinger.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende metoder til optimering af eksisterende løsninger inden for studieretningen og mestrer metoder til anvendelse af teknologier i løsningerne inden for studieretningen
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger i forbindelse med innovation og konstruktion i konkrete løsninger samt begrunde og vælge relevante metoder til design af løsninger
  • formidle praksisnære og faglige modeller og løsninger til samarbejdspartnere i industrien og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere innovative metoder til problemløsning af komplekse og udviklingsorienterede industrielle situationer inden for studieretningen.
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at designe nye innovative løsninger i industriel sammenhæng, og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til innovation og industriel design inden for studieretningen.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På professionsbachelor uddannelsen i produktudvikling og teknisk integration, anvendes en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer herunder:
  - Klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Case baserede øvelser
  - Spil og rollespil
  - Virksomheds ekskursioner
  - Tværfaglig projektorienteret undervisning
  - Problembaseret læring
  - Tværfaglig vidensdeling
  - Studenteroplæg
  - Cooperative learning
  - Digitale læringsteknologier og læringsrum
  - Workshops
  - selvstudium
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  En afgørende del af dette studies berettigelse er integrationsdelen – at få kompetence til at integrere tekniske fagligheder i samspil med andre. Dette er integratorrollen. Studiet er bl.a. af den årsag baseret på gruppeprojektarbejde, og et tilfredsstillende udbytte vil kun nås ved at deltage i disse projekter. Vi anbefaler derfor, at de studerende deltager i undervisningen, herunder afleverer og fremlægger opgaver og projekter.
  I eksamensformer hvor der evalueres på baggrund af et skriftligt arbejde er det en forudsætning at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de opstillede formkrav, for at man kan deltage i eksamen. Opfyldes forudsætningen ikke kan den studerende ikke gå til prøve før forudsætningen er opfyldt og den studerende har brugt et prøveforsøg.
  Der er mødepligt til plenumdage på uddannelsen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Gruppestørrelsen anbefales til 3-4 studerende.
  Prøvens omfang er 10 ECTS.
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en intern individuel mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt.
  Projektet præsenteres individuelt. Hvert gruppemedlem fremlægger max. 5 min med efterfølgende eksamination. Der afsættes 30 minutter pr. eksaminand inkl. Votering og skift.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Innovation og industriel design (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.