Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretningen Produkter og produktion (DA)

2020/2021
Engelsk titel
The Products and productions specialisation (DA)
Uddannelse
Produktudvikling og teknisk integration
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9989147
Fag- /modulansvarlig
Peter Sommer
 • Formål
  Viden

  Den uddannede har:
  - udviklingsbaseret viden om miljø og bæredygtighed i relation til virksomhedens forretning og produktion.
  - forståelse for praksis, anvendte fagspecifikke metoder og teorier til udvikling, projektering og anvendelse inden for formgivning, design og konstruktion af industriprodukter samt optimering, drift og integration af produktionssystemer, og kan reflektere over praksis og anvendelse af teori og metode.

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  - anvende metoder og redskaber inden for formgivning, design og konstruktion af industriprodukter og optimering samt drift af produktionssystemer, og skal mestre videreudvikling og tilpasning af løsninger
  - vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller til sikring af bæredygtighed i valg af teknologi og materialer.
  - formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  - håndtere innovative, komplekse og udviklingsorienterede problemløsninger til design og anvendelse af teknologiske løsninger i industriel sammenhæng.
  - selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre faggrupper i forbindelse med formgivning, design og konstruktion af industriprodukter og optimering og drift af produktionssystemer, der skal integreres i tværfaglige projekter, og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
  - identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i egen faglig, tværfaglig og metodisk viden samt færdigheder og kompetencer inden for formgivning, design og konstruktion af industriprodukter og optimering og drift af produktionssystemer i relation til udvikling af tværfaglige tekniske løsninger.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På professionsbachelor uddannelsen i produktudvikling og teknisk integration, anvendes en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer herunder:
  - Klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Case baserede øvelser
  - Spil og rollespil
  - Virksomheds ekskursioner
  - Tværfaglig projektorienteret undervisning
  - Problembaseret læring
  - Tværfaglig vidensdeling
  - Studenteroplæg
  - Cooperative learning
  - Digitale læringsteknologier og læringsrum
  - Workshops
  - selvstudium
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  En afgørende del af dette studies berettigelse er integrationsdelen – at få kompetence til at integrere tekniske fagligheder i samspil med andre. Dette er integratorrollen. Studiet er bl.a. af den årsag baseret på gruppeprojektarbejde, og et tilfredsstillende udbytte vil kun nås ved at deltage i disse projekter. Vi anbefaler derfor, at de studerende deltager i undervisningen, herunder afleverer og fremlægger opgaver og projekter.
  I eksamensformer hvor der evalueres på baggrund af et skriftligt arbejde er det en forudsætning at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de opstillede formkrav, for at man kan deltage i eksamen. Opfyldes forudsætningen ikke kan den studerende ikke gå til prøve før forudsætningen er opfyldt og den studerende har brugt et prøveforsøg.
  Der er mødepligt til plenumdage på uddannelsen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
  Projektet præsenteres individuelt. Hvert gruppemedlem fremlægger max. 5 min med efterfølgende eksamination. Der afsættes 30 minutter pr. eksaminand inkl. Votering og skift
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en intern individuel mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretningen Produkter og produktion (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.