Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Produktudvikling og teknisk integration
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9989341
Fag- /modulansvarlig
Peter Sommer
 • Formål
  Viden

  Den studerende har:
  - udviklingsbaseret viden om produktudvikling og teknisk integration anvendt i den konkrete virksomhed
  - forståelse for praksis, anvendt teori og metode i virksomheden inden for virksomhedens økonomiske og organisatoriske forhold, produkter og markeder samt kan reflektere over virksomhedens anvendelse af innovation, produktudvikling og teknologi samt bæredygtighed

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - anvende metoder og redskaber til planlægning af systematiske udviklingsopgaver i
  virksomheden, hvor der inddrages tværfaglige elementer i processen, samt mestre styring af disse opgaver
  - vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for produktudvikling, optimering og integration af teknologi samt begrunde og vælge relevante teoretiske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til udvikling inden for erhvervet.
  - formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere, virksomheden og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i den konkrete virksomhed
  - selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
  - identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen og virksomhedens behov

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  KEA arbejder med 5 former for praktik
  1. Arbejdsplads praktik
  2. Projektorienteret praktik
  3. Virtuel praktik
  4. Iværksætter praktik
  5. International praktik
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Med udgangspunkt i læringsmålene for praktikken fastlægger den studerende og vejlederen/kontaktperson i fællesskab konkrete opgaver for den studerendes praktikperiode. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden.
  Praktikrapport, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal opfylde formkravene, jf. nedenfor og være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på intranettet.
  Manglende opfyldelse af formkrav eller for sen aflevering af den skriftlige rapport, betyder at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg.
  Faget prøves
  Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede produktudvikler må forventes at møde i sit første job.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en ekstern, individuel mundtlig prøve og bedømmes efter 7-trinsskalaen.
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
  Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i den afleverede rapport med evt. bilag. Den studerende skal ikke fremlægge sin rapport. Eksaminationen består i, at eksaminator og evt. censor spørger ind til rapportens indhold. Der er afsat i alt 25 minutter per eksaminand, hvoraf de 10 minutter er afsat til votering og karaktergivning.
  Formkrav
  Rapporten skal dokumentere de væsentligste resultater i praktikperioden. Rapporten kan ledsages af billeder og video.
  Som bilag vedlægges tillige en kort beskrivelse af virksomheden samt en udtalelse fra virksomhedens praktikvejleder som dokumentation for praktikopholdet og de udførte opgaver.
  Rapporten skal fylde fra 8 til 12 normalsider. Til rapporten kan der vedlægges billeder og/eller et videobilag på maksimalt 10min redigeret video og op til 1GB datamængde.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag, i form af f.eks. tegninger, diagrammer og lignende er uden for bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
3
timers vejledning
408
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 3 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 408 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: praktikrapportskrivning, Eksamen.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.