Copenhagen School of Design and Technology

da

Bachelorprojektet (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Bachelor Project (DA)
Uddannelse
Produktudvikling og teknisk integration
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9989342
Fag- /modulansvarlig
Peter Sommer
 • Formål

  Målene for læringsudbytte omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration skal opnå i uddannelsen.

  Viden

  Den uddannede
  - har udviklingsbaseret viden om teori og praksis inden for produktudvikling og teknisk integration på baggrund af et teknologi begreb, der omfatter elementerne teknik, viden, organisation og produkt.
  - har forståelse for praksis, anvendte teorier og metoder i forhold til videnskabsteori og etiske problemstillinger i forbindelse med produktudvikling og integrering med teknologi.
  - kan reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode, med udgangspunkt i egen adgangsgivende faglighed og med særlig fokus på miljø, sikkerhed og bæredygtighed.

  Færdigheder

  Den uddannede kan
  - vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante metoder og redskaber til produktudvikling, konstruktion og teknisk projektering samt teknisk integration.
  - mestre metoder til udvikling af produkter og komplekse tekniske løsninger inden for egen profession.
  - vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for energi, miljø, etik og bæredygtighed konkret og praktisk i udvikling af produkter og tekniske løsninger, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller på disse problemstillinger.
  - anvende indsamlet relevant viden inden for forskning og udvikling inden for produktudvikling og teknisk integration.
  - formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til kunder, samarbejdspartnere samt internt i virksomheden.

  Kompetencer

  Den uddannede kan
  - håndtere kompleks produktudvikling, konstruktion og teknisk projektering under inddragelse af viden om udvikling af produktet eller ydelsen, dets fremstilling, anvendelse og bortskaffelse eller ophør.
  - selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartere samt kunder, og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik om udviklingsprocessen.
  - identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På professionsbachelor uddannelsen i produktudvikling og teknisk integration, anvendes en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer herunder:
  - Klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Case baserede øvelser
  - Spil og rollespil
  - Virksomheds ekskursioner
  - Tværfaglig projektorienteret undervisning
  - Problembaseret læring
  - Tværfaglig vidensdeling
  - Studenteroplæg
  - Cooperative learning
  - Digitale læringsteknologier og læringsrum
  - Workshops
  - selvstudium
  Undervisnings- og arbejdsformer tilpasses de enkelte uddannelseselementer for at fremme mulighederne for at udvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer. Samtidig er det hensigten at etablere et fundament hvorfra de studerende kan fortsætte I kompetencegivende videreuddannelse.
  Undervisnings- og arbejdsformer lægger vægt på et professionsnærvær i uddannelsen ved at der veksles mellem undervisning og praktik. I skoleperioderne veksles der mellem teori og praktiske øvelser.
  Undervisningens omfang tager udgangspunkt i at det er et fuldtidsstudie
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og professionen, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.
  Eksamensprojektet afslutter uddannelsen på sidste semester, når alle forudgående prøver er bestået.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig og skriftlig prøve med ekstern censur, hvor der gives en samlet individuel karakter efter 7-trin skalaen for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation.
  Formkrav
  Projektet, som udgør den skriftlige del af prøven, skal indeholde:
  - Forside med titel
  - Indholdsfortegnelse
  - Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  - Baggrund, teori, metode, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af eventuel empiri, til besvarelse af problemformuleringen.
  - Konklusion
  - Perspektivering.
  - Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet).
  - Bilag
  Det afsluttende eksamensprojekt skal som minimum fylde 20 normalsider og maksimum 30 normalsider. For hver yderligere studerende, som deltager i det afsluttende projekt, skal dette udvides med minimum 10 normalsider og maksimum 20 normalsider.

  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilag er uden for bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Stave- og formidlingsevner
  Ved bedømmelsen af bachelorprojektet, skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne, i en formidlingskontekst. Vægtningen er 10 % på formulering og 90 % på det faglige indhold.
  KEA kan dispensere for krav om formulerings- og staveevne for studerende der kan dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse.
  Formulerings- og staveevne kan indgå i bedømmelsen af andre prøver.
5
timers vejledning
406
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 5 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 406 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: skrive, indsamle empiri, læsning, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.