Copenhagen School of Design and Technology

da

Systemudvikling (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Systems Development (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050142
Fag- /modulansvarlig
Lars Bogetoft
 • Formål

  Fagelementet beskæftiger sig med standard teknikker og metoder til analyse af et problemområde og design af et system. Fagelementet anvender udbredte diagrammeringsteknikker og værktøjer til modellering af databasebaserede systemers funktionalitet og indhold. Fokus ligger på at lave brugbare, fleksible og forståelige grundsystemer med simple brugergrænseflader. I fagelementet indgår også teknikker til planlægning og gennemførsel af kvalitetssikrings aktiviteter for eksempel review og test.

  Viden

  Den studerende har:
  • udviklingsbaseret viden om kvalitetskriteriers betydning for systemudviklingsprocessen og systemets endelige udformning
  • forståelse for eksperimenters betydning som del af eller supplement til systemudviklingsmetoden

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende fagområdets centrale teknikker og værktøjer til modellering af IT-systemer på analyse- og designniveau
  • anvende erhvervets teknikker og redskaber til planlægning og afvikling af test og kvalitetssikring
  • anvende fagområdets principper og teknikker i design af brugergrænseflader
  • vurdere kvalitetskriterier samt vælge og anvende en hensigtsmæssig softwarearkitektur
  • vurdere praksisnære problemstillinger under inddragelse af brugere og anvende hensigtsmæssige mønstre i modelleringen
  • formidle systemudviklingens proces og produkt til relevante interessenter – herunder sikre sporbarhed

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • varetage udviklingsorienterede situationer under anvendelse af systemudviklingsmetoder og tilhørende teknikker
  • deltage kompetent i et fagligt og tværfagligt systemudviklingsprojekt

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen på datamatikeruddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it- branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.
  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender datamatikeruddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.
  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det nationale fagelement indgår i 2.delprøve af førsteårseksamen. Prøven vægter 75% af den samlede 1.års karakter
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Mundtlig fremlæggelse af den studerende baseret på eksamensrapporten og produktet som er udarbejdet via et gruppearbejde. Projektet præsenteres af projektgruppen, 10 minutter pr studerende dog max. 30 min. Herefter individuel eksamination af gruppens medlemmer i 30 minutter pr. eksaminand inkl. votering
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
103
timers undervisning
308
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Systemudvikling (DA) modtager du 103 timers undervisning, hvilket svarer til 137 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.