Copenhagen School of Design and Technology

da

Teknologi 2 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Technology 2 (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050302
Fag- /modulansvarlig
Faisal Fawzi Jarkass
Constantin Alexandru Gheorghiasa
Christian Ole Kirschberg
 • Formål

  På faget Teknologi 2 bygger vi videre på Teknologi 1 samt arbejder med Computer netværk for at forstå hvordan dette er opbygget. I faget skal vi arbejde blandt andet arbejde AWS, Docker og Jenkins for at implementere en komplet infrastruktur. Denne infrastruktur udgør et solidt fundament for webapplikationer.

  I faget skal vi, udover at arbejde med AWS’ Management Console, også arbejde med hvordan AWS SDK til at implementere udvalgte services, og se hvordan dette opsættes samt automatiseres.

  I Teknologi 2 skal vi have opbygget en komplet infrastruktur ved hjælp af blandt andet Virtuelle server, afgrænset offentlige og private netværk, subnets, ”security groups” og meget mere. Vi skal installere og opsætte Virtueller server som vores webapplikationer skal udrulles til.

  I de fleste virksomheder er der løbende ønsker om at udvikler også kan mere end at kode, eller kan deltage aktivt i møder ved udrulning af software ved forskellige miljøer.
  Teknologi 2 er med til at udjævne det spring det er at arbejde i industrien.

  Viden:
  • Kende til kerne komponenter i Cloud infrastruktur
  • Kende til strategier for udrulning af software som images
  • Den teknologiske udvikling, herunder udviklingstendenser
  • Virtuelle maskiner og containere
  • I samarbejde med andre bidrage til valg af platform og forslag til infrastruktur
  • Tilegne sig viden om nye Cloud-baserede løsninger.

  Formålet med faget er, at kvalificere den studerende til at kunne bidrage ved valg af teknologisk platform og teknologi i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af IT-løsninger.
  Faget skal således give den studerende et grundlæggende kendskab til netværk, placering af data samt tilhørende teknologiske aspekter

  Færdigheder:
  Formålet med faget er at implementere en infrastruktur ved brug af ovennævnte værktøjer.

  Kompetencer:
  Formålet med faget er at kunne, ved brug af de ovennævnte værktøjer, analysere samt vælge de services der bedst tjener formålet i et udviklingsprojekt.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender Datamatikeruddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.

  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er 3 deltagelsespligter knyttet til prøven. Disse er beskrevet på Fronter på semesterets/holdets rum. Deltagelsespligterne skal afleveres på Fronter og er fordelt således:
  Kerneområde Programmering 2 stk.
  Kerneområde Teknik 1 stk.
  Ikke opfyldelse af blot én eller flere studieaktiviteter betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et prøveforsøg.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Hovedspørgsmål Programmering:
  Senest en uge inden prøven offentliggøres en liste af hovedemner inden for programmeringsområdet.
  Hovedemnerne omfatter de væsentligste emner inden for emneområdet og danner
  udgangspunkt for programmeringsdelen af prøven. Den studerende forventes at præsentere
  det trukne programmeringsemne. Præsentationen skal omfatte både en teoretisk fremlæggelse og en gennemgang af praktiske programmeringseksempler.
  Bispørgsmål Teknologi:
  Hovedvægten i spørgsmålet lægges på faget ”Computernetværk og distribuerede systemer”.
  Senest en uge inden prøven offentliggøres listen af teknologi emner.
  Prøvens omfang er 20 ECTS
  I bedømmelsen vægter programmeringsspørgsmålet 70 % og bispørgsmålet 30 %.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der afsættes i alt 40 min. pr. eksaminand inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne er læringsmålet for prøven = Læringsmålene for det obligatorisk uddannelseselement:
  Programmering og Teknologi, jf. den fælles del af studieordningen.
48
timers undervisning
226
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Teknologi 2 (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 18% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.