Copenhagen School of Design and Technology

da

Designprocesser (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design processes (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207121
Fag- /modulansvarlig
Morten Haargaard Pedersen
 • Formål og læringsmål

  Faget beskæftiger sig med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af design- og innovationsopgaver med afsæt i etnografiske metoder til behovsafklaring. Der fokuseres på kreative teknikker og brugerorienterede innovations- og designmetoder.

  Viden

  Viden
  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse indenfor udvikling og implementering af koncepter.
  • Viden om innovationsmetoder, der understøtter design-centrerede processer.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Anvende design-centrerede metoder til udvikling af innovative koncepter.
  • Planlægge og arbejde iterativt med processer.
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælgelse af relevante redskaber (teorier/faglige metoder) til at vurdere en given problemstilling.
  • Udvælge og indsamle relevant teori, metode og data til understøttelse af løsningsmuligheder.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:
  Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Identificere og udvikle de muligheder der identificeres indenfor designcentreret konceptudvikling og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en entreprenøriel tilgang indenfor designcentreret konceptudvikling og -implementering, herunder:
  • Skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling.
  • Bidrage til at vurdere et koncepts forretningspotentiale.
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til designprocesser.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings - og arbejdsformer, f.eks.:

  •                  Traditionel klasseundervisning

  •                  Gruppearbejde

  •                  Case

  •                  Ekskursioner

  •                  Tværfaglig projektorganiseret undervisning

  •                  Problembaseret læring

  •                  Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er en forudsætning for at gå til førsteårsprøven, at alle obligatoriske opgaver i alle uddannelsesmoduler er afleveret og opfylder de stillede formkrav.
  Det er endvidere en forudsætning for at gå til førsteårsprøven, at den studerende har deltaget i en proces-session, som afslutter 1. semester.

  Hvis den studerende ikke afleverer de obligatoriske opgaver før en fastsat eksamen eller den studerende afleverer en opgave, som ikke opfylder de formelle krav, medfører dette at den studerende har forbrugt et eksamensforsøg.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement prøves i førsteårsprøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Skriftlig opgave med mundtligt forsvar. Prøven finder sted efter 2. semester. Bedømmelsesgrundlaget er læringsmålene for 1. studieår.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  35 minutter inklusiv votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den skriftlige opgave vægtes med 1/3 af den samlede karakter og den mundtlige præstation vægtes med 2/3 af bedømmelsen.
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Designprocesser (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.