Copenhagen School of Design and Technology

da

Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design and programming of digital user interfaces 1 (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3273101
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med grundlæggende principper for design og programmering af digitale løsninger, med særligt fokus på opbygningen og struktureringen af brugergrænsefladen. I fagelementet indgår brugercentrerede metoder til test af design og løsning. Løsninger designes og programmeres under anvendelse af udvalgt udviklingsmetode, ligesom der introduceres til teknologier, der indgår i design og programmering af brugergrænseflader.

  Viden

  • viden om praksisnær udviklingsmetode til digital medieproduktion
  • forståelse for i erhvervet anvendte metoder til brugertest af digitale produktioner
  • viden om grundlæggende principper for komposition og layout i digital medieproduktion
  • viden om praksisnære designprocesser og dokumentationsformer i digital medieproduktion
  • viden om aktuelle digitale udvekslingsformater i digital medieproduktion
  • viden om grundlæggende metoder til modellering, strukturering og udvikling af digitale brugergrænseflader
  • viden om centralt anvendte teknologier, herunder client-server relationer, og deres betydning for udvikling af brugergrænseflader.

  Færdigheder

  • anvende grundlæggende teorier, metoder og værktøjer til styring af enkel multimediepro-duktion, der knytter sig til praksis i erhvervet
  • planlægge og udføre brugertest af digital medieproduktion, herunder vælge den rette bruger-test til en given digital medieproduktion
  • anvende, dokumentere centrale processer i design og udvikling af digitale medieproduktio-ner samt formidle processerne til interessenter med faglig indsigt
  • anvende grundlæggende teorier, metoder og værktøj til design og udvikling af brugergræn-seflader
  • anvende grundlæggende metoder til modellering og strukturering i udviklingen af bruger-grænseflader
  • anvende og vurdere grundlæggende teknologier og udviklingsmiljøer til udvikling af bru-gergrænseflader, herunder metoder og teknologier til versionsstyring.

  Kompetencer

  • indgå i tværfaglige arbejdsprocesser i design og udvikling af digitale brugergrænseflader
  • under vejledning tilegne sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for design og udvikling af digitale brugergrænseflader.

 • Undervisningsform
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser, større projektarbejder og ikke mindst vejledning. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Fagelementet indgår i to tematiserede læringsforløb á hhv. 4 og 5 ugers varighed:

  - tema Grundlæggende web
  - tema Grundlæggende Animation
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.
  Ved denne prøve præsenterer den studerende ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester. Gennem studiet på 1. semester arbejder den studerende med at etablere en digital portefølje, med produkteksempler fra undervisningen. Porteføljen danner udgangspunkt for 1. semester prøven.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester.
  Prøven dækker fagområderne på første semesters nationale fagelementer. Der tages udgangspunkt i en digital portefølje.
  Prøven består af tre elementer:
  1. Præsentation
  2. Eksamination
  3. Votering og meddelelse af karakterer.

  De nærmere oplysninger om prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen. Der gives en
  individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af digital portefølje, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.
200
timers undervisning
211
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 (DA) modtager du 200 timers undervisning, hvilket svarer til 266 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 49% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.