Copenhagen School of Design and Technology

da

Design og programmering af digitalt indhold 1 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design and programming of digital content 1 (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3273102
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med design, programmering og produktion af enkle digitale indholds-løsninger til udvalgte medieplatforme. I fagelementet fokuseres på produktion af enkelt indhold til medieplatforme med afsæt i datadrevet brugerforståelse. Løsninger designes, programmeres og produceres med udgangspunkt i indholds- og forretningsstrategi, ligesom der introduceres til centrale teknologier og forretningsmodeller der indgår i design og programmering af digitalt indhold.

  Viden

  - praksisnær forståelse for immaterielle rettigheder og licenseringsmetoder i digital mediepro-duktion
  - viden om multimediedesignerens placering i værdikæden i digital produktion
  - viden om digitale medier og digitale medieplatforme, der anvendes i erhvervet
  - viden om centralt anvendte udtryksformer og indhold i digitale medier
  - viden om erhvervets centralt anvendte teknologier til produktion af digitalt indhold
  - viden om grundlæggende metode og teori om brugerforståelse i digital indholdsproduktion.

  Færdigheder

  - indsamle og anvende empiriske data om brugere og brugssituationer
  - planlægge og evaluere en digital indholdsproduktion i forhold til et givet oplæg
  - producere digitalt indhold på et grundlæggende niveau med afsæt i brugerforståelse og med afsæt i et givet strategisk oplæg
  - anvende og vurdere teknologier til præsentation og produktion af digitalt indhold
  - formidle udviklingsprocessen for digital indholdsproduktion til interessenter med faglig indsigt.

  Kompetencer

  - indgå i tværfaglige arbejdsprocesser i design og udvikling af digitalt indhold
  - under vejledning tilegne sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for design og udvikling af digitalt indhold.

 • Undervisningsform
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser, større projektarbejder og ikke mindst vejledning. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Fagelementet udmønter sig i to tematiserede læringsforløb á 3 - 4 ugers varighed:

  - tema Grundlæggende UX
  - tema Grundlæggende Indhold
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.
  Ved denne prøve præsenterer den studerende ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester. Gennem studiet på 1. semester arbejder den studerende med at etablere en digital portefølje, med produkteksempler fra undervisningen. Porteføljen danner udgangspunkt for 1. semester prøven.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester.
  Prøven dækker fagområderne på første semesters nationale fagelementer. Der tages udgangspunkt i en digital portefølje.
  Prøven består af tre elementer:
  1. Præsentation
  2. Eksamination
  3. Votering og meddelelse af karakterer.

  De nærmere oplysninger om prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af digital portefølje, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.
200
timers undervisning
211
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design og programmering af digitalt indhold 1 (DA) modtager du 200 timers undervisning, hvilket svarer til 266 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 49% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.