Copenhagen School of Design and Technology

da

Design og programmering af digitalt indhold 2 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design and programming of digital content 2 (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3273202
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med design og programmering af komplekse digitale indholdsløsninger til flere medier. I fagelementet fokuseres på flere typer af digitalt indhold, flere medier og til-rende produktionsmetoder. I produktionen af indhold anvendes teknologier til at varetage og præsentere indhold, ligesom formidling af data indgår i produktion af digitalt indhold.

  Viden

  • viden om i erhvervet anvendte værktøjer og data til optimering af digital medieproduktion
  • viden om i erhvervet anvendte metoder og teorier til kompleks digital indholdsproduktion
  • viden om i erhvervet anvendte metoder og teorier til præsentation af data
  • forståelse for anvendte teknologier til lagring og udveksling af data og kan med afsæt i praksis redegøre for valg og fravalg af teknologier
  • forståelse for sammenhængen mellem anvendte forretningsmodeller og kompleks digital indholdsproduktion
  • viden om centrale metoder og teorier om digitale brugeroplevelser og kan med afsæt i praksis redegøre for valg og fravalg af værktøjer og metoder.

  Færdigheder

  • anvende centrale værktøjer og data til optimering af digital medieproduktion
  • planlægge og vurdere projektstyring i brugercentreret indholdsproduktion
  • anvende central teori, metode og redskaber til produktion af digitale brugeroplevelser
  • formidle og begrunde digitale løsninger af indholdsproduktion til interessenter fra den digi-tale mediebranche
  • anvende og kombinere udtryksformer til design og produktion af digitale brugeroplevelser på udvalgte medieplatforme
  • vurdere og behandle givet visuelt materiale til at sikre et konsistent udtryk i en digital me-dieproduktion
  • anvende centrale teknologier til håndtering og visning af digitalt indhold
  • anvende centrale teknologier, metoder og formater til udveksling og præsentation af data.

  Kompetencer

  • identificere relevante teorier, metoder og værktøjer til produktion af komplekst digitalt ind-hold i teams
  • tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for design og produktion af kom-plekst digitalt indhold.

 • Undervisningsform
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser, større projektarbejder og ikke mindst vejledning. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Fagelementet udmønter sig i to tematiserede læringsforløb á 4 - 5 ugers varighed:

  - tema Brugercentreret Design
  - tema CMS
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  KEA stiller krav om, at flere afleveringer i løbet af 2. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres for, at den studerende kan deltage i 2. semesters eksamen. De nærmere krav til afleveringer samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner ved semesterstart.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 og Design og programmering af digitalt indhold 2.
  Prøven skal vise
  • at den studerende kan kommunikere til samarbejdspartnere,
  • kan udvikle et interaktivt digitalt produkt under hensyntagen til interessenter
  • kan gennemføre et projekt i et team.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i projektarbejde udarbejdet i gruppe. Prøven afholdes efter 2. semester.

  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.
  De nærmere krav til projektet beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner, og beskrivelsen skal sikre, at væsentlige områder af 2. semesters undervisning bredt kombineres. Projektbeskrivelsen definerer krav til gruppestørrelse, produktomfang og procesdokumentation. Projektbeskrivelsen gøres tilgængelig for de studerende, eksaminator og censor ved projektperiodens start.

  Aflevering:
  En fungerende digital prototype og en projektrapport. Rapporten må have et omfang på maksimalt 18 normalsider for 1 studerende + 8 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det maksimale sideantal.
  En normalside er 2.400 anslag inklusive mellemrum og fodnoter.
  Ved rapporter udarbejdet i en gruppe skal den enkeltes bidrag tydeligt fremgå.

  Prøven dækker 2. semesters nationale fagelementer. Der tages udgangspunkt i produkt, rapport og proces.
  Prøven består af tre elementer:
  1. Præsentation
  2. Eksamination
  3. Votering og meddelelse af karakterer.

  De specifikke krav til prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner og tilgår censor.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af eksaminator og ekstern censor. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af rapport, digital prototype, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på 2. semester, som beskrevet i studieordningen.
130
timers undervisning
281
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design og programmering af digitalt indhold 2 (DA) modtager du 130 timers undervisning, hvilket svarer til 173 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 32% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.