Copenhagen School of Design and Technology

da

T09: Webfeature (Digitalt Design og Indhold) (DA)

2019/2020
Engelsk titel
T09: Webfeature (Digital Design and Content) (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273301
Fag- /modulansvarlig
Steen Carlsen
Stefan Sten Grage
 • Formål

  Brugergrænsefladeudvikling:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på produktion af brugergrænseflader. Der fokuseres på alle aspekter af udviklingsprocessen med udgangspunkt i udbredte udviklingsmetoder, herunder planlægning, design og produktion af digitale medieopgaver.

  Viden:
  - konventioner inden for webgenrer og stilarter

  Færdigheder:
  - vurdere, vælge og anvende aktuelle biblioteker, frameworks og Content management systemer til design og udvikling af avancerede digitale brugergrænseflader

  Udmønter sig i:
  Konventioner for genren “webfeatures” samt stilarter afdækkes i forbindelse med analyse af eksisterende webfeatures. Platformen Adobe Spark vil blive brugt i forbindelse med design og udvikling af website og produktion af SoMe indhold.

  Indholdsproduktion:
  Fagområdet indeholder indholdsproduktion til udvalgte digitale medier. Der fokuseres på forståelse af digitale medier, relevante typer af indhold samt formidling og anvendelse af data.
  Viden:
  - journalistiske metoder herunder research, interview og storytelling
  - udvikling, udarbejdelse, publicering og overvågning af indhold til sociale medier
  Færdigheder:
  - udvikle og planlægge indhold og indholdsformater til engagerende brugeroplevelser
  - producere indhold i form af tekst, grafik, animation, foto og video til digitale kommunikationsløsninger

  Udmønter sig i:
  De studerende skal i løbet af dette tema producere en digital historie i form af en “webfeature.” Herunder vil de først lave research på et selvvalgt emne samt interviewe personer med relevans for emnet. De studerende komme til at anvende “Adobe Spark” platformen til at planlægge og producere indhold i form af tekst, foto, video og grafik til sociale medier samt “webfeaturen.”

  Teknologi:
  Fagområdet indeholder forståelse og udforskning af teknologier, der indgår i digitale medieprodukter og produktion til digitale medier.
  Viden:
  - holde sig opdateret inden for aktuelle digitale trends og teknologier (studerendes faglige pitch)
  Færdigheder:
  - identificere og vurdere nye teorier og teknologi i relation til digital kommunikation (studerendes faglige pitch)

  Udmønter sig i:
  De studerende vil i løbet af semestret lave korte faglige pitches/præsentationer af digitale trends, teknologier og digitale kommunikationsløsninger samt vurdere og analysere disse.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Teamet er bygget op omkring en case-opgave, som den studerende løbende
  arbejder med. Fire dage om ugen er der undervisning 4-5 lektioner. Der veksles
  mellem oplæg, øvelser, diskussioner, tutorials o.lign. De studerende deltager aktivt
  med præsentationer, feedback m.v.. Ud over den skemalagte undervisning, vil de
  studerende have hjemmearbejde i form af videotutorials, artikler/læsestof, øvelser
  samt løsning af temaets case-opgave.

  Afleveringer og feedback
  Projektet afsluttes med præsentation af den digitale løsning samt dokumentation for
  udviklingen af denne. Godkendt aflevering via wiseflow er en bunden forudsætning
  for at komme til eksamen.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forudsættes at den studerende har domæne og webhotel til rådighed samt
  abonnement på Adobe CC.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamensprojektet skal udarbejdes i grupper af 2-4 studerende.

  Projektarbejdet skal være problemorienteret, dvs. at case-opgaven skal formuleres som et problem. Projektet skal være tværfagligt og dække fagområderne brugergrænsefladeudvikling, brugeroplevelser, indholdsproduktion, forretning samt teknologi. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  Vælg en af følgende fire hovedopgaver:
  1. Webfeature (website, video, SoMe)
  2. Indholdsmarkedsføring (micro-site, SoMe, evt. nyhedsbrev)
  3. E-handel (webshop, nyhedsbrev, evt. SoMe)
  4. Re-design (website, evt. SoMe, evt. nyhedsbrev)
  Udvælg og anvend teori, metoder og værktøjer fra valgfagets fire temaer.

  Case
  Casen skal baseres på kundens problem og er dermed udgangspunkt og det styrende for jeres arbejde.
  I vælger selv jeres case.
  Casen skal være virkelig – en eksisterende kunde skal have et autentisk behov.
  Casen kan være fiktiv – I behøver ikke nødvendigvis at have et samarbejde med kunden.

  Opgaven (teori, metode og værktøj fra valgfaget) er måden, I vælger at løse casen på.
  Projektet (case og opgave) skal godkendes af en vejleder.
  Se forslag til cases sidst i dokumentet.
  Formkrav
  Rapporten må have et omfang på maksimalt 18 normalsider for 2 gruppemedlemmer plus 3
  normalsider pr. gruppemedlem der ud over (15 sider for en, 18 for to, 21 for tre, 24 for fire).

  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det maksimale sideantal.
  En normalside er 2.400 anslag inklusive mellemrum og fodnoter. Diagrammer og grafer tæller hver 500 anslag. Screenshots, illustrationer og fotos tæller ikke med.

  Forsiden skal indeholde:
  Projektets titel, navne på deltagere, semester/årstal.
  Fra forsiden linkes der til de digitale løsninger (fx site, SoMe og procesvideo).

  Procesvideoen er en video på max tre minutter, der dokumenterer en udvalgt del af
  designprocessen (fx en redigeret screencast af arbejdsprocessen i et digitalt værktøj).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  · Præsentation (5 min. pr studerende)
  · Eksamination (20 min. pr studerende)
  · Votering og meddelelse af karakterer (5 min. pr studerende)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende får en karakter for den samlede præstation, der dækker produkt,
  dokumentationsrapport, præsentation og eksamination.
  Frist for aflevering
  Eksamensprojektet afleveres som pdf i Wiseflow .
  Ved for sen aflevering, vil opgaveløsningen blive afvist, og man vil have brugt et
  eksamensforsøg.
 • Yderligere information
  De studerende vil komme til at evaluere deres læring i løbet af temaet sidste dag i forløbet ved hjælp af et spørgeskema på fronter.
  De studerendes evaluering af temaet og undervisningen vil blive udført mundtligt på klassen sidste dag i forløbet.
  Underviserne på forløbet vil efter temaets afslutning holde et evalueringsmøde med henblik på at identificere løftepunkter i forbindelse med næste udgave af temaet.
62
timers undervisning
144
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T09: Webfeature (Digitalt Design og Indhold) (DA) modtager du 62 timers undervisning, hvilket svarer til 82 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.