Copenhagen School of Design and Technology

da

T09: E-handel (Digitalt Design og Indhold) (DA)

2019/2020
Engelsk titel
T09: E-commerce (Digital Design and Content) (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273303
Fag- /modulansvarlig
Steen Carlsen
Stefan Sten Grage
 • Formål

  Formålet med temaet er at gøre den studerende i stand til selvstændigt at udtænke,
  drive og vedligeholde en e-handelsløsning.

  Brugergrænsefladeudvikling:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på
  produktion af brugergrænseflader. Der fokuseres på alle aspekter af
  udviklingsprocessen med udgangspunkt i udbredte udviklingsmetoder, herunder
  planlægning, design og produktion af digitale medieopgaver.
  Viden:
  - konventioner inden for webgenrer og stilarter
  - problemorienterede og brugercentrerede designprocesser til
  multimedieproduktion
  - planlægning, eksekvering og effektmåling af sociale medier og content
  management (CMS)
  Færdigheder:
  - vurdere, vælge og anvende aktuelle biblioteker, frameworks og Content
  management systemer til design og udvikling af avancerede digitale
  brugergrænseflader
  Udmønter sig i:
  Konventioner for genren “e-handel” samt stilarter afdækkes i forbindelse med analyse
  af eksisterende e-handelsløsninger. De studerende arbejder med brugercentreret
  design i form af customer journeys i forbindelse med udvikling af en
  e-handelsløsning. En CMS-baseret webshop implementeres (WordPress med
  WooCommerce, og der produceres indhold til Sociale Medier. Analytics til webshop
  og SoMe bruges til effektmåling.

  Brugeroplevelser:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale oplevelser med fokus på
  forståelse af brugeren, brugerens samspil med løsninger samt evaluering og test af
  løsninger, herunder anvendelse af data.
  Viden:
  - strukturering af information i et brugercentreret design
  Færdigheder:
  - anvende centrale metoder og teorier til at skabe persuasive og engagerende
  brugeroplevelser
  Udmønter sig i:
  De studerende arbejder med design deliverables til strukturering af informationerne i
  webshoppen. Teori vedr. persuasivt og engagerende design introduceres med
  henblik på at få de studerende til at anvende disse teorier i forbindelse med struktur
  og indhold i webshoppen.

  Indholdsproduktion:
  Fagområdet indeholder indholdsproduktion til udvalgte digitale medier. Der fokuseres
  på forståelse af digitale medier, relevante typer af indhold samt formidling og
  anvendelse af data.
  Viden:
  - udvikling, udarbejdelse, publicering og overvågning af indhold til sociale
  medier
  Færdigheder:
  - producere indhold i form af tekst, grafik, animation, foto og video til digitale
  kommunikationsløsninger
  Udmønter sig i:
  De studerende producerer indhold til webshoppen og udvalgte sociale medier.
  Webshoppen og de sociale medier overvåges ved hjælp af analytics.

  Forretning:
  Fagområdet indeholder forretningsmodeller, dataforståelse, virksomhedens
  eksistensgrundlag og multimediedesignerens rolle i værdikæden.
  Viden:
  - juridiske og etiske guidelines i forbindelse med digitale kommunikations- og
  e-handelsløsninger
  Færdigheder:
  - anvende teorier, metoder og værktøjer til digital markedsføring
  - digital forretningsforståelse og e-handel med fokus på data-dreven
  markedsføring
  Udmønter sig i:
  De studerende udvikler en e-handelsløsning, der lever op til e-handelslovens krav.
  De arbejder med digital markedsføring og forretningsforståelse i form af adwords og
  analytics data.

  Teknologi:
  Fagområdet indeholder forståelse og udforskning af teknologier, der indgår i digitale
  medieprodukter og produktion til digitale medier.
  Færdigheder:
  - anvende og implementere nye teorier og teknologier i forbindelse med design
  og udvikling af digitale kommunikationsløsninger
  Udmønter sig i:
  De studerende arbejder med eksempelvis 360* produktvisning, cinemagraphs og
  lignende i forbindelse med design af webshop samt SoMe produktion.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Teamet er bygget op omkring en case-opgave, som den studerende løbende
  arbejder med. Fire dage om ugen er der undervisning 4-5 lektioner. Der veksles
  mellem oplæg, øvelser, diskussioner, tutorials o.lign. De studerende deltager aktivt
  med præsentationer, feedback m.v.. Ud over den skemalagte undervisning, vil de
  studerende have hjemmearbejde i form af videotutorials, artikler/læsestof, øvelser
  samt løsning af temaets case-opgave.

  Afleveringer og feedback
  Projektet afsluttes med præsentation af den digitale løsning samt dokumentation for
  udviklingen af denne. Godkendt aflevering via wiseflow er en bunden forudsætning
  for at komme til eksamen.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forudsættes at den studerende har domæne og webhotel til rådighed samt
  abonnement på Adobe CC.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamensprojektet skal udarbejdes i grupper af 2-4 studerende.

  Projektarbejdet skal være problemorienteret, dvs. at case-opgaven skal formuleres som et problem. Projektet skal være tværfagligt og dække fagområderne brugergrænsefladeudvikling, brugeroplevelser, indholdsproduktion, forretning samt teknologi. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  Vælg en af følgende fire hovedopgaver:
  1. Webfeature (website, video, SoMe)
  2. Indholdsmarkedsføring (micro-site, SoMe, evt. nyhedsbrev)
  3. E-handel (webshop, nyhedsbrev, evt. SoMe)
  4. Re-design (website, evt. SoMe, evt. nyhedsbrev)
  Udvælg og anvend teori, metoder og værktøjer fra valgfagets fire temaer.

  Case
  Casen skal baseres på kundens problem og er dermed udgangspunkt og det styrende for jeres arbejde.
  I vælger selv jeres case.
  Casen skal være virkelig – en eksisterende kunde skal have et autentisk behov.
  Casen kan være fiktiv – I behøver ikke nødvendigvis at have et samarbejde med kunden.

  Opgaven (teori, metode og værktøj fra valgfaget) er måden, I vælger at løse casen på.
  Projektet (case og opgave) skal godkendes af en vejleder.
  Se forslag til cases sidst i dokumentet.
  Formkrav
  Rapporten må have et omfang på maksimalt 18 normalsider for 2 gruppemedlemmer plus 3
  normalsider pr. gruppemedlem der ud over (15 sider for en, 18 for to, 21 for tre, 24 for fire).

  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det maksimale sideantal.
  En normalside er 2.400 anslag inklusive mellemrum og fodnoter. Diagrammer og grafer tæller hver 500 anslag. Screenshots, illustrationer og fotos tæller ikke med.

  Forsiden skal indeholde:
  Projektets titel, navne på deltagere, semester/årstal.
  Fra forsiden linkes der til de digitale løsninger (fx site, SoMe og procesvideo).

  Procesvideoen er en video på max tre minutter, der dokumenterer en udvalgt del af
  designprocessen (fx en redigeret screencast af arbejdsprocessen i et digitalt værktøj).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  · Præsentation (5 min. pr studerende)
  · Eksamination (20 min. pr studerende)
  · Votering og meddelelse af karakterer (5 min. pr studerende)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende får en karakter for den samlede præstation, der dækker produkt,
  dokumentationsrapport, præsentation og eksamination.
  Frist for aflevering
  Eksamensprojektet afleveres som pdf i Wiseflow.
  Ved for sen aflevering, vil opgaveløsningen blive afvist, og man vil have brugt et
  eksamensforsøg.
62
timers undervisning
144
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T09: E-handel (Digitalt Design og Indhold) (DA) modtager du 62 timers undervisning, hvilket svarer til 82 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.